Aktuálně

Pracovník ÚSP zvolen členem komise OSN

Dlouholetý výzkumný pracovník ÚSP AV ČR, v. v. i., prof. JUDr. Pavel Šturma, CSc., který je současné profesorem mezinárodního práva na Právnické fakultě UK v Praze, byl dne 17. listopadu 2011 zvolen členem Komise OSN pro mezinárodní právo.

Komise OSN pro mezinárodní právo je pomocným orgánem Valného shromáždění OSN, který byl zřízen v listopadu 1947 a funguje od dubna 1949. Posláním Komise je napomáhat Valnému shromáždění OSN při rozvoji a kodifikaci mezinárodního práva, což s sebou nese zejména…

Celý text

Aktuálně

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR zve na workshop medicínského práva a bioetiky a následné diskusní fórum, tentokráte na téma

Nová zdravotnická legislativa - pokrok či nejistota?

Workshop se uskuteční dne 22.11.2011 v zasedací síni ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Program:

9.00 hod Registrace

9.30 hod Úvodní slovo

9.40 hod I. blok

Tomáš Doležal (ÚSP AV ČR): Význam nového občanského zákoníku a zákona o zdravotnických službách

Radek Policar (Masarykův onkologický ústav, Brno): Dříve vyslovená přání a…

Celý text

Aktuálně

Konference

Právnická fakulta MU v Brně, Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta ZČU, Ústav státu a práva AV ČR a Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí pořádali konferenci

Pracovní právo 2011

na téma Sociální dialog

která se uskutečnila ve dnech 5.-7.10.2011 v konferenčním zařízení AV ČR v Třešti.

Tématem konference byly aktuální otázky pracovního práva a práva sociálního zabezpečení jakými jsou zastupování zaměstnanců, spory z…

Celý text

Aktuálně

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR pořádá dne 7.11.2011 v zasedací síni, 7. patro, workshop sportovního práva na téma

Procesní otázky řešení sporů v rámci sportovních asociací.

Tematické okruhy workshopu:

· Otázka vztahu paralelně existující úpravy sportovních asociací k obecnému právu (právu EU, právu vnitrostátnímu či mezinárodnímu).

· Aplikace veřejnoprávních principů v řízení před orgány sportovní asociace (např. spravedlivého procesu, principů trestněprávních v disciplinárním řízení apod.) či před…

Celý text

Aktuálně

Mezinárodní konference

Univerzita P.J.Šafárika, katedra obchodního práva a hospodářského práva, ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR pořádají

II. ročník mezinárodního sympozia (právo-obchod-ekonomika).

Sympozium se uskuteční ve dnech 26.10.-28.10.2011 ve Štrbském Plese.

Program sympozia zde.

Konferenční poplatek činí 80 EUR. Přihlášky se zasílají do 20.10.2011 na e-mail regina.palkova@upjs.sk, kde lze obdržet i bližší informace. Ubytování: Hotel Patria, Štrbské Pleso (Vysoké Tatry), kontakt na recepci recepcia@hot…

Celý text

Aktuálně

Celosvětový kongres práva v Praze

XXIV. výroční celosvětový kongres práva

NATIONAL LEGAL CULTURES IN A GLOBALIZED WORLD

se uskuteční ve dnech 23.-28.10.2011 v prostorách pražského Kongresového centra. Akci pořádá Světová asociace právníků (World Jurist Association). Ústav státu a práva AV ČR je jedním z oficiálních partnerů kongresu.

Bližší informace naleznete zde.

Celý text

Aktuálně

Týden vědy a techniky AV ČR

Ve dnech 1.-11.11.2011 se uskuteční již 11. ročník největšího vědeckého festivalu v ČR, který vědu představí formou přednášek, výstav, seminářů, soutěží apod.

Bližší informace naleznete zde.

Ústav státu a práva AV ČR v rámci Týdne vědy a techniky pořádá Den otevřených dveří, který se uskuteční dne 3.11.2011 od 10:00 hod do 15:00 hod.

Bližší informace o dnu otevřených dveří zde, kontakt ilaw@ilaw.cas.cz nebo tel. 221 990 711.

Celý text

Aktuálně

Mezinárodní sympozium

Česká společnost pro mezinárodní právo a Ústav státu a práva AV ČR pořádají ve dnech 16.9. - 17.9.2011 v konferenčním centru AV ČR, Zámecký hotel Třešť

4. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium

Stát vs. nestátní aktéři.

Program:

I. panel - Nestátní aktéři ve státocentrickém systému mezinárodního práva

II. panel - Nestátní aktéři v systému ochrany mezinárodních investic

III. panel - Další nestátní aktéři, aktuální problémy

IV. panel - Lidská práva a mezinárodní humanitární právo

Akce je uzavřená.

Celý text

Aktuálně

Obhajoba disertace - titul DSc.

Obhajoba disertace prof. JUDr. Jozefa Madliaka, CSc. se v souladu s Pravidly o udělování vědeckého titulu doktor věd v Akademii věd ČR, koná

dne 22. září 2011 v 11.00 hod v ÚSP, Národní 18, Praha 1, 7. patro, zasedací místnost.

Název disertace: I. Sankcie a ich výkon v slovenskom trestnom práve, II. Prevencia a prognózovanie kriminality (soubor prací).

Oponenti:

prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.

prof. PhDr. Milan Čič, DrSc. dr.h.c.

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Celý text

Aktuálně

Mezinárodní workshop

Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci s Ústavem štátu a práva SAV, Instytutem nauk prawnych PAN a Institute of Legal Studies HAS a s laskavou podporou Visegrad Fund

pořádají ve dnech 28. 6. - 29.6. 2011 ve Znojmě mezinárodní vědecký workshop

Metamorfózy práva ve visegrádských zemích

(Metamorphoses of Law in the Visegrad countries)

Akce je uzavřená.

Bližší informace o projektu a akcích zde.

Celý text

Aktuálně

Nový cizojazyčný časopis

ÚSP začal vydávat nový cizojazyčný časopis The Lawyer Quarterly, ve zkratce TLQ.

TLQ číslo 1 vyšlo jako příloha časopisu Právník č. 6/2011.

Bližší informace o časopise naleznete zde.

Celý text

Aktuálně

Nový časopis on-line

Ústav státu a práva AV ČR, Kabinet zdravotnického práva a bioetiky oznamuje, že vyšlo první číslo nového periodika Časopis pro zdravotnické právo a bioetiku.

Časopis naleznete na www.ilaw.cas.cz/medlawjournal.

Kabinet vyzývá případné autory k zasílání příspěvků na dané téma, nejen z pohledu právního, ale i interdisciplinárního.

Celý text

Aktuálně

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR pořádá

WORKSHOP MEDICÍNSKÉHO PRÁVA A BIOETIKY a následné diskusní fórum na téma Etické a právní aspekty lékařského výzkumu.

Workshop se uskuteční dne 31. května 2011 v zasedací síni ÚSP, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Přihlášky, příp. příspěvky zasílejte na e-mail akce@ilaw.cas.cz.

Příspěvky budou navrženy k publikaci v Časopisu zdravotnického práva a bioetiky.

Program:

9.00 -9.40 hod Registrace, zahájení

9.40 - 10.50 hod I. blok

Lékař jako léčitel a lékař jako výzkumník…

Celý text

Aktuálně

Interní seminář

Dne 24.3.2011 se uskuteční v zasedací místnosti USP

grantový seminář, jehož tématem bude financování výzkumu a vývoje se zaměřením na grantové projekty a jejich podávání.

Přednášející: L. Vostrá, J. Matejka.

Akce je uzavřená.

Celý text

Aktuálně

Zvaná přednáška

Dne 24.2.2011 od 11.00 hod se v zasedací místnosti USP koná přednáška

prof. Fredericka Lazina (Department of Government, Ben Gurion University of the Negev, Beer - Sheva, Israel, Department of Israel Studies, American University, Washington, D.C., USA) na téma

Jews in American Politics: The Case of Struggle for Soviet Jewry in American Politics; Contemporary issues in Israel Politics.

Bližší informace akce@ilaw.cas.cz.

Celý text

Aktuálně

Diskusní setkání

Česká bankovní asociace ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR a AK PRK Partners pořádá

diskusní setkání s autorem občanského zákoníku prof. JUDr. Karlem Eliášem,

které se uskuteční dne 21.2.2011 od 15 hod v zasedací místnosti Ústavu státu a práva, 7. patro.

Předmětem diskuse bude problematika nové úpravy syndikovaných úvěrů a připomínky ČBA k návrhu nového občanského zákoníku. Diskusi bude moderovat předsedkyně právní komise ČBA JUDr. J. Barčáková a doc. JUDr. B. Havel.

Akce je uzavřená.

Celý text

Aktuálně

Vědecké setkání

Ústav státu a práva Akademie věd ČR

Instytut Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk

ve spolupráci s Ústavem právních věd Polské akademie věd, Ústavem státu a práva Slovenské akademie věd a Ústavem právních věd Maďarské akademie věd

przy współpracy Instytutu Nauk Prawnych PAN, Instytutu Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk i Instytutu Nauk Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk

pořádá mezinárodní vědecké setkání na téma

organizuje międzynarodowe spotkanie naukowe na temat

Ústava a ústavní soudy ve…

Celý text

Aktuálně

Akce

Dne 31.1.2011 od 14.00 hod se v zasedací síni ÚSP AV ČR uskuteční vědecké setkání na téma práva životního prostředí.

Program:

1. část – prezentace grantového projektu „Právní ochrana zvířat a péče o ně - aspekty mezinárodní, komunitární, vnitrostátní.“

(přestavení tématu, seznámení s dosavadním postupem prací, dílčími výsledky a budoucími plány) – JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. (ÚSP AV ČR) a JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (Právnická fakulta UK v Praze)

2. část – Aktuální otázky právní ochrany…

Celý text

Aktuálně

Nové publikace

ÚSP ve spolupráci s vydavatelstvím Aleš Čeněk vydal nově v Ediční řadě Ústavu státu a práva AV ČR:

Masopust, Zd. - Jermanová, H. (eds.), Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz.

Belling, V. - Malíř, J. - Pítrová, L., Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům.

Podrobnosti viz sekce Ediční činnost.

Celý text