Výpůjční řád

Knihovna ÚSP AV ČR, v. v. i. je nedílnou součástí  Střediska vědeckých informací a poskytuje základní i specializované služby svým uživatelům, kterými jsou především vědečtí pracovníci ústavu, studenti právnických fakult a příbuzných oborů a široká odborná veřejnost.

Knihovna je umístěna v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1.
 
Uživatelem se může stát:
 
  1. každá osoba starší 15 let po předložení občanského průkazu
  2. cizí státní příslušník po předložení platného cestovního pasu nebo povolení k pobytu
  3. knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) – na základě řádně vyplněného formuláře platného pro meziknihovní výpůjční službu na území ČR
 
Každý uživatel (kromě MVS) je povinen vyplnit evidenční list knihovny, kde svým podpisem stvrzuje správnost osobních údajů. Jakékoli změny je povinen neprodleně oznámit. Registrace uživatele i výpůjčky z fondu knihovny jsou bezplatné.
 
V případě nevhodného chování, jako je užívání hrubých výrazů, arogantní nebo agresivní chování, může být uživatel ze služeb knihovny vyloučen. Veškeré dosavadní závazky (vypůjčená literatura) musí vyrovnat.
 
Služby knihovny:
 
  1. Prezenční výpůjčky – realizují se ve studovně knihovny, která je z bezpečnostních důvodů   monitorována kamerou. Prezenčně se půjčuje literatura vydaná před rokem 1950, literatura umístěná ve studovně, disertační práce  a veškeré časopisy. Každý mimoústavní uživatel studovny je povinen se při vstupu do studovny zapsat do prezenční knihy. Vstup je povolen pouze s psacími potřebami, neupravený uživatel v nevhodném oděvu nebude vpuštěn.
  2. Absenční výpůjčky - absenčně se půjčuje literatura jednak prostřednictvím on-line výpůjčního protokolu, jednak na základě řádně vyplněného výpůjčního lístku, obojí má ve výpůjčním systému stejnou platnost. Uživatel si může požadované dokumenty objednat též telefonicky nebo e-mailem na adrese svi@ilaw.cas.cz, publikace knihovna rezervuje po dobu 1 týdne.
  
Výpůjční doba je stanovena u mimoústavních uživatelů na 1 měsíc, současně lze mít vypůjčeno maximálně 10 publikací. Uživatel může požádat o prolongaci výpůjční lhůty pouze v případě, že o danou publikaci nemá zájem jiný uživatel, a to ještě před uplynutím této lhůty.
Za nedodržení výpůjční doby jsou stanoveny následující pokuty:                                 
 
Za každou publikaci a každý započatý týden se účtuje pokuta    5,- Kč
za 1. upomínku se účtuje    20,- + poštovné
za 2. upomínku se účtuje    40,- + poštovné
za 3. upomínku se účtuje    60,- + poštovné
za ředitelskou upomínku se účtuje  200,- + poštovné

Poté následuje soudní vymáhání nevrácené literatury. Veškeré náklady spojené s tímto vymáháním  jsou účtovány uživateli. Zároveň jsou pozastaveny veškeré služby knihovny. 

Pracovníkům ústavu je umožněna u literatury, kterou nutně potřebují ke své vědecké práci , dlouhodobá výpůjčka – netýká se publikací ze studovny. Současně jsou povinni poskytnou tuto literaturu k revizi knihovního fondu.
 
Uživatelé ručí za vrácení nepoškozené publikace. Knihovna je oprávněna za každé poškození nebo ztrátu požadovat náhradu škody až do výše nákladů na opatření nového exempláře publikace.
  
Rešerše       
Knihovna poskytuje rešerše ze všech svých databází. Rešerši lze objednat on-line na speciálním formuláři, který je vystaven na webových stránkách knihovny nebo vyplněním formuláře při osobní návštěvě knihovny. Vyhledané dokumenty rezervuje knihovna po dobu 1 týdne.
  
Meziknihovní výpůjční služba
Knihovna zajišťuje pro pracovníky ústavu literaturu i z jiných zdrojů než z vlastních fondů. Každý pracovník ústavu má možnost zažádat o meziknihovní (v případě nepřítomnosti titulu na území ČR o mezinárodní) výpůjčku a je povinen dodržet stanovenou výpůjční lhůtu.
 
Reprografické služby
Ze všech materiálů knihovny je možno zhotovit xerokopie, a to jen pro osobní potřebu uživatele v souladu s ustanoveními autorského zákona č. 121/2000 Sb. Cena jedné strany  formátu A 4 činí 2,- Kč + platná sazba DPH.
 
Výpůjční doba pro pracovníky ústavu
     Po–Pá     8:30–16:00
 
Výpůjční doba pro veřejnost
     Po    8:30–12:00          13:00–15:30
     Út     zavřeno
     St     zavřeno                                                      
     Čt     8:30–12:00          13:00–15:30
     Pá    zavřeno  
 
Výpůjční řád vstupuje v platnost 1. 7. 2007.