Centrum pro výzkum právního jazyka

Centrum pro výzkum právního jazyka se zaměřuje na multidisciplinární spolupráci právníků, lingvistů a programátorů. Cílem centra je vytvořit platformu pro dlouhodobou spolupráci při tvorbě databází, korpusů a slovníků v oblasti analýzy a výzkumu právních textů, včetně tvorby aplikačních programů podporujících výuku a tvorbu práva.

K hlavním projektům patří:

  • projekt PES (Právnický elektronický slovník),
  • tvorba korpusů platného práva, judikatury a doktríny,
  • testování a tvorba programů pro výuku práva.

PES je program podporovaný Strategií AV21, který představuje spojení doktrinálního hierarchického slovníku a lingvistického modelu umožňujícího analýzu právních korpusů. Jde o dlouhodobý projekt, na kterém se podílí pracovníci ÚSP AV ČR a Fakulty informatiky MU v Brně.

Tvorba korpusů je jednak součástí projektu PES a jednak se zpracovávají data pro speciální právní korpus jako součást Českého národního korpusu.

Programy, právní slovníky a korpusy se využívají v rámci výuky práva na právnických fakultách UK a ZČU (právní informatika, teorie práva, římské právo atd.) včetně nově zaváděných předmětů ZČU jako Základy legislativy či Hlasová tvorba právních dokumentů.