Teorie práva a právní filozofie

Výzkumná činnost v oborech právní teorie a právní filozofie se realizuje v rámci obecných tematických okruhů. Okruhy zahrnují zejména témata obecné teorie práva, jurisprudence, teorie lidských práv a teorie legislativy, především její kvantitativní a kvalitativní analýzy. V rámci oddělení probíhá také právněhistorický výzkum a výzkum v oboru islámského práva.

Vědci z oddělení pracují na grantových projektech Stárnutí, diskriminace a právo a Transitional Jurisprudence a jsou zapojeni rovněž do řešení několika projektů v rámci programů Strategie AV21.