Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. (dále „ústav“) byl zřízen usnesením V. valného shromáždění Československé akademie věd s účinností od 1. ledna 1956 pod názvem Ústav práva ČSAV. Usnesením prezidia ČSAV byl s účinností od 1. ledna 1961 přejmenován na Ústav státu a práva ČSAV. Ke dni 31. 12. 1992 se ústav stal pracovištěm Akademie věd České republiky. Od 1. ledna 2007 se změnila právní forma ústavu ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci, zřizovatelem je Akademie věd České republiky. Ústav uskutečňuje vědecký výzkum v oblasti práva a právní informatiky. Výzkumnou činnost vykonává podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Organizační strukturu ústavu naleznete zde.
 
Žádost, stížnost, návrh, podnět nebo jiné dožádání lze podat na kontakty uvedené zde. Právo žádat informace upravuje zákon č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „informační zákon“). Při vyřizování žádostí o informace postupuje ústav podle informačního zákona a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“).
 
Opravný prostředek proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se podává písemně, ve lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí adresátovi, a lze jej podat osobně na podatelnu ústavu, písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky na kontakty uvedené zde. Při rozhodování o opravném prostředku postupuje ústav podle informačního zákona a podle správního řádu.
 
Výroční zprávy ústavu naleznete zde, součástí výročních zpráv je i zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací.

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Úkon
Jedna strana kopie A4 2,00
Jeden list oboustranné kopie A4 3,00
Výtisk z tiskárny počítače – jedna strana A4 2,50
Desky průhledné – 1 kus 5,00
CD nebo DVD – 1 kus 12,00
Obálka malá – 1 kus 1,00
Obálka střední – 1 kus 2,00
Obálka velká – 1 kus 5,00
Za každou započatou půlhodinu výkonu práce, tj.
jednání, vyhledávání informace, zpracování informace, kopírování, odeslání žadateli
100,00

 
Náklady na poštovné se hradí podle platných tarifů České pošty a.s.
Bankovní spojení pro úhradu nákladů: 94-69121011/0710.