Veřejné právo

Výzkumná činnost v oblasti veřejného práva se zaměřuje na spektrum právních oborů z oblasti veřejného práva a jejich průniky s ostatními oblastmi práva. Hlavními řešenými otázkami jsou tak zejména otázky ústavního práva a právní komparatistiky, mezinárodního práva veřejného, evropského práva, práva lidských práv, správního práva, práva životního prostředí a práva ochrany spotřebitele. Uvedená prioritní témata jsou řešena projektově i mimo projektové rámce. Z projektů řešených v nedávné nebo současné době je třeba vyzdvihnout například projekty GA ČR „Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?“ (řešitel JUDr. Jan Malíř, Ph.D.) a „Lidské právo na příznivé životní prostředí ve vnitrostátním měřítku: rozvinutá teorie, chudá praxe?“ (JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.), nebo projekt podporovaný Mezinárodním Visegradským fondem "Progress in collective redress mechanisms in environmental and consumer mass harm situations" (Dr. Rita Simon, LL.M., B.A.). Nově bude od začátku r. 2020 předmětem pozornosti téma právní ochrany klimatu, které bude řešeno na základě udělení prémie Lumina quaeruntur JUDr. Haně Müllerové, Ph.D. Pětiletý projekt bude mít těžiště ve výzkumu disciplín veřejného práva (právo životního prostředí, mezinárodní a evropské právo, ochrana lidských práv, finanční právo), ale jeho přesahy budou směřovat i do soukromého práva (civilní odpovědnost ad.).

Určitým tematickým pojítkem vědecké činnosti pracovníků Ústavu v oboru veřejného práva je v současné době téma veřejného zájmu v právu, o kterém lze říci, že prolíná řadou problematik řešených v této oblasti. Pojem veřejného zájmu patří mezi koncepty obtížně uchopitelné a definovatelné, avšak z hlediska práva velmi významné a z hlediska vědeckého bádání překvapivě málo prozkoumané. Veřejný zájem bývá chápán jako hodnota, která má být právem chráněna a v určitých případech upřednostňována oproti zájmu soukromému či skupinovému; jako kritérium při tvorbě práva i rozhodování podle něj. Právní uchopení a hájení veřejného zájmu je zvlášť aktuální v oblastech, kde lze předpokládat konkurenci silného veřejného zájmu oproti zájmům jiného druhu nebo případně konkurenci různých veřejných zájmů navzájem, jako například v ochraně životního prostředí, v ochraně veřejného zdraví a spotřebitelů nebo v procesech plánování území, avšak výskyt konceptu veřejného zájmu lze vysledovat i v řadě dalších oborů vnitrostátního veřejného práva, stejně jako v právu mezinárodním. Zamýšlení se nad tímto tématem prolíná již několik let řadou publikací, workshopů, interních seminářů či konferencí pořádaných ÚSP i jinými institucemi (například konference Public Interest in Law pořádaná v říjnu 2019 Centrem právní komparatistiky PF UK, jíž se zúčastnilo několik pracovníků ÚSP).

Vedle práce vědecké, realizované kromě projektové činnosti především publikačně, zapojováním se do mezinárodních spoluprací a pořádáním konferencí a workshopů, se pracovníci ústavu aktivně podílejí na popularizaci vědy vůči veřejnosti, ať již jde o přednášky pro veřejnost na půdě AV ČR, nebo o aktivity vyvíjené v rámci Strategie AV21. Z této oblasti lze uvést zapojení pracovníků ústavu do programu Přírodní hrozby – řešení mezioborového tématu „Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů: historické, právní a společenské dimenze“, vedeného Ústavem státu a práva, a dále do programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů, konkrétně do tématu „Lesy jako součást krajiny a zdroj poznání“.