Veřejné právo

Výzkumná činnost v oblasti veřejného práva se zaměřuje na spektrum právních oborů z oblasti veřejného práva a jejich průniky s ostatními oblastmi práva. Hlavními řešenými otázkami jsou tak zejména otázky ústavního práva a právní komparatistiky, mezinárodního práva veřejného, evropského práva, práva lidských práv, správního právo, práva životního prostředí a práva ochrany spotřebitele. Uvedená prioritní témata jsou řešena projektově i mimo projektové rámce. Z projektů v současné době řešených je třeba vyzdvihnout například projekt GA ČR Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?“ (řešitel JUDr. Jan Malíř, Ph.D.), z projektu dokončovaných pak projekt s názvem „Lidské právo na příznivé životní prostředí ve vnitrostátním měřítku: rozvinutá teorie, chudá praxe?“ (JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.).

Určitým pojítkem vědecké činnosti pracovníků Oddělení veřejného práva je v současné době prioritní téma „Veřejný zájem v právu“, o kterém lze říci, že prolíná řadou problematik řešených v oblasti veřejného práva. Pojem veřejného zájmu patří mezi koncepty obtížně uchopitelné a definovatelné, avšak z hlediska práva velmi významné a z hlediska vědeckého bádání překvapivě málo prozkoumané. Veřejný zájem bývá chápán jako hodnota, která má být právem chráněna a v určitých případech upřednostňována oproti zájmu soukromému či skupinovému; jako kritérium při tvorbě práva i rozhodování podle něj. Právní uchopení a hájení veřejného zájmu je zvlášť aktuální v oblastech, kde lze předpokládat konkurenci silného veřejného zájmu oproti zájmům jiného druhu nebo případně konkurenci různých veřejných zájmů navzájem, jako například v ochraně životního prostředí, v ochraně veřejného zdraví a spotřebitelů nebo v procesech plánování území, avšak výskyt konceptu veřejného zájmu lze vysledovat i v řadě dalších oborů vnitrostátního veřejného práva, stejně jako v právu mezinárodním. Výzkum tohoto tématu byl zahájen v roce 2016 a má podobu workshopů a interních seminářů, stejně jako připravovaných publikací, kde budou prezentovány jejich výsledky.

Vedle práce vědecké, realizované kromě projektové činnosti především publikačně, zapojováním se do mezinárodních spoluprací a pořádáním konferencí a workshopů, se Oddělení veřejného práva aktivně podílí na popularizaci vědy vůči veřejnosti, ať již jde o přednášky pro veřejnost na půdě AV ČR, nebo o aktivity vyvíjené v rámci Strategie AV21. Z této oblasti lze uvést zapojení Oddělení veřejného práva do programu Přírodní hrozby – řešení mezioborového tématu „Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů: historické, právní a společenské dimenze“, vedeného Ústavem státu a práva, a dále do programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů, konkrétně do tématu „Lesy jako součást krajiny a zdroj poznání“.