Aktuálně Publikováno: 31. 10. 2011

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR pořádá dne 7.11.2011 v zasedací síni, 7. patro, workshop sportovního práva na téma

Procesní otázky řešení sporů v rámci sportovních asociací.

Tematické okruhy workshopu:

· Otázka vztahu paralelně existující úpravy sportovních asociací k obecnému právu (právu EU, právu vnitrostátnímu či mezinárodnímu).

· Aplikace veřejnoprávních principů v řízení před orgány sportovní asociace (např. spravedlivého procesu, principů trestněprávních v disciplinárním řízení apod.) či před orgánem, který byl sportovním sektorem pověřen k odvolacímu řízení (Rozhodčí soud pro sport - CAS).

· Aktivní a pasívní legitimace účastníků v řízení před orgány sportovních asociací.

· Další otázky související s řešením sporů ve sportu.

Přihlášky včetně případných názvů příspěvků zasílejte prosím do 2.11.2011 na e-mail akce@ilaw.cas.cz.

PROGRAM

9.00 hod Registrace účastníků

9.20 hod Úvodní slovo

9.30 - 10.45 hod I. blok - Spory ve specifickém sportovním prostředí

1) JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (Ústav státu a práva AV ČR)

Základní procesní principy a záruky ve sportovních sporech.

Kontakt: balas@ilaw.cas.cz

2) Mgr. Markéta Haindlová (předsedkyně Odvolací a Revizní komise Fotbalové asociace ČR)

Princip objektivní odpovědnosti za doping, místa pobytu a procesní práva sportovců v rámci dopingových kontrol.

Kontakt: marketa.haindlova@centrum.cz

3) JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR)

O nepředvídatelných variacích řešení sporů ve světle specifik sportovního odvětví: kam až řešení sporů dospěje uvnitř či vně autonomního systému sportovních asociací a s jakým výsledkem?Kontakt: hamernik@ilaw.cas.cz

Diskuse

10.45 - 11.00 hod přestávka

11.00 - 12.30 hod II. blok - Disciplinární řízení

1) JUDr. Tomáš Gabriš, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta UK v Bratislave)Základné princípy a špecifiká disciplinárneho konaniaKontakt: Tomas.Gabris@flaw.uniba.sk

2) Mgr. David Kohout (Právnická fakulta UK Praha)

Uplatnění principů spravedlivého procesu v řízení před orgány sportovních asociací a jejich vliv na možnosti soudní ochrany Kontakt: dakohout@email.cz

3) Mgr. René Příhoda (Fotbalová asociace ČR)

Komparace soudních řízení a disciplinárních řízení, jejich vzájemný vztah a budoucí vývoj.Kontakt: Prihoda@fotbal.cz

Diskuse

12.30 -13.00 hod přestávka, občerstvení

13.00 - 14.30 hod III. blok - Rozhodčí a mediační řízení

1) JUDr. Marek Števček, Ph.D. (PF UK Bratislava, podpredseda Rozhodcovského súdu SFZ)Vybrané procesné otázky rozhodovania športových sporov (pravomoc, vecnálegitimácia,zastúpenie etc)

Kontakt: Marek.Stevcek@flaw.uniba.sk2) JUDr. Jozef Čorba, Ph.D. (Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach)

Nie je rozhodca ako rozhodca

Kontakt: jozef.corba@gmail.com3) JUDr. Petr Vybíral (Právnická fakulta UK v Praze)

Otázka mediace v českém sportuKontakt: vybiral@prf.cuni.cz

Diskuse

Závěrečné slovo a diskuse