Aktuálně Publikováno: 7. 12. 2011

Pracovník ÚSP zvolen členem komise OSN

Dlouholetý výzkumný pracovník ÚSP AV ČR, v. v. i., prof. JUDr. Pavel Šturma, CSc., který je současné profesorem mezinárodního práva na Právnické fakultě UK v Praze, byl dne 17. listopadu 2011 zvolen členem Komise OSN pro mezinárodní právo.

Komise OSN pro mezinárodní právo je pomocným orgánem Valného shromáždění OSN, který byl zřízen v listopadu 1947 a funguje od dubna 1949. Posláním Komise je napomáhat Valnému shromáždění OSN při rozvoji a kodifikaci mezinárodního práva, což s sebou nese zejména přípravu návrhů mezinárodních smluv v těch oblastech mezinárodních vztahů, kde jsou pravidla mezinárodního práva nedostatečně jasná nebo soustavná anebo kde chybí. Komise je dnes složena ze 34 členů, kteří jsou voleni Valným shromážděním OSN na obnovitelné funkční období pěti let, a to ze seznamu kandidátů navržených vládami členských států OSN z osob s obecně uznávanou znalostí v oblasti mezinárodního práva tak, aby v Komisi byly zastoupeny hlavní civilizační okruhy a právní systémy světa.

Pavel Šturma je teprve třetím členem Komise OSN pro mezinárodní právo pocházejícím z České republiky resp. Československa. V minulosti byl členem Komise OSN pro mezinárodní právo i pracovník Ústavu státu a práva ČSAV Jaroslav Žourek, který se jako její zvláštní zpravodaj významně podílel na kodifikaci práva konzulárních styků mezi státy.

Pavlu Šturmovi k tomuto nepřehlédnutelnému úspěchu upřímně gratulujeme.