Aktuálně Publikováno: 9. 2. 2011

Vědecké setkání

Ústav státu a práva Akademie věd ČR

Instytut Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk

ve spolupráci s Ústavem právních věd Polské akademie věd, Ústavem státu a práva Slovenské akademie věd a Ústavem právních věd Maďarské akademie věd

przy współpracy Instytutu Nauk Prawnych PAN, Instytutu Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk i Instytutu Nauk Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk

pořádá mezinárodní vědecké setkání na téma

organizuje międzynarodowe spotkanie naukowe na temat

Ústava a ústavní soudy ve středoevropské perspektivě,

Konstytucja i trybunały konstytucyjne w perspektywie środkowoeuropejskiej,

které se uskuteční dne 9.2.2011 v zasedacím sále Ústavu státu a práva AV ČR, 7. patro.

które odbędzie się w dniu 9.02.2011 r. w sali posiedzeń Instytutu Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk, VII piętro.

Moderátor/Prowadzący: JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

Program:

10.00 - 10.15 hod Registrace/Rejestracja

10.15 - 10.30 hod JUDr. Jan Bárta, CSc., úvodní slovo ředitele ÚSP AV ČR

słowo wstępne Dyrektora Instytutu Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk

I. blok (10.30 - 12.00 hod)

10.30 - 10.45 hod prof. dr hab. Jan Wawrzyniak

Ewolucja struktury i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w Polsce

Evoluce struktury a fungování Ústavního soudu v Polsku

10.45 - 11.00 hod JUDr. Eduard Barány, DrSc.

Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky a typy konaní pred ním

Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego Republiki Słowackiej i rodzaje toczących się przed nim postępowań

11.00 - 11.15 hod Dr. Ivan Halász, Ph.D.

Ústavny súd Maďarskej republiky včera a dnes: dilémy a perspektívy jeho kompetencií

Przeszłość i teraźniejszość Trybunału Konstytucyjnego Republiki Węgierskiej: dylematy i perspektywy jego kompetencji

11.15 - 11.30 hod JUDr. Michal Šejvl, Ph.D.

Politické otázky v rozhodování ústavních soudů

Kwestie polityczne w rozstrzyganiu spraw przez trybunały konstytucyjne

11.30 - 11.45 hod prof. dr hab. Wojciech Sokolewicz

Subsydiarność procedur i instytucji demokracji bezpośredniej w prawie polskim - na tle konstytucjonalizmu współczesnego

Subsidiarita postupů a institucí přímé demokracie v polském právu – ve světle současného konstitucionalismu

11.45 - 12.00 hod diskuse/dyskusja

12.00 - 12.30 hod občerstvení/poczęstunek

II. blok (12.30 - 14.00 hod)

12.30 - 12.45 hod doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc.

Problémy ústavně soudního aktivismu a pasivismu

Problemy aktywizmu i pasywizmu konstytucyjno-sądowego

12.45 - 13.00 hod Dr Ewa Poplawska, Ph.D./ Dr Michal Ziólkowski

Ku konstytucjonalizmowi europejskiemu: kilka uwag na tle wyroków sądów konstytucyjnych w sprawie Traktatu z Lizbony

K evropskému konstitucionalismu: několik úvah ve světle rozhodnutí ústavních soudů ve věci Lisabonské smlouvy

13.00 - 13.15 hod JUDr. Jan Malíř, Ph.D.

Příběh čarodějova učně? Kontrola ústavnosti ústavních zákonů ve Střední Evropě ve světle klasického konstitucionalismu

Historia ucznia czarnoksiężnika? Kontrola konstytucyjności ustaw konstytucyjnych w Europie Środkowej w świetle klasycznego konstytucjonalizmu

13.15 - 13.30 hod JUDr. Jiří Grospič, CSc.

Ústavněprávní principy a jejich vzájemné vztahy ve světle srovnávacího ústavního práva, jakož i jejich význam pro judikaturu Ústavního soudu. Poznámky k neústavnosti nálezu Ústavního soudu rušícího ústavní zákon o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny

Zasady prawa konstytucyjnego i ich wzajemne relacje w świetle porównawczego prawa konstytucyjnego oraz ich znaczenie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Uwagi na temat niekonstytucyjności orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, uchylającego ustawę konstytucyjną o skróceniu kadencji Izby Poselskiej

13.30 - 14.00 hod diskuse/dyskusja

14.00 - 14.15 hod coffee break

III. blok (14.15 - 15.45 hod)

14.15 - 14.30 hod prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz

Mandat przedstawicielski w okresie transformacji ustrojowej

Zastupitelský mandát v době systémové transformace

14.30 - 14.45 hod Dr Jerzy Rychlik

Status posła (polskiego) do Parlamentu Europejskiego

Status (polského) poslance Evropského parlamentu

14.45 - 15.00 hod JUDr. Vít Šťastný

Připravovaná elektronická Sbírka zákonů a elektronický legislativní proces a jeho vliv na parlamentní proceduru přijímání zákonů a na Ústavní soud

Przygotowywany elektroniczny Dziennik Ustaw oraz elektroniczny proces legislacyjny i jego wpływ na parlamentarną procedurę zatwierdzania ustaw i na Trybunał Konstytucyjny

15.00 - 15.15 hod diskuse/dyskusja

15.15 - 15.45 hod závěrečná diskuse/dyskusja podsumowująca

Jednacími jazyky jsou čeština, polština a slovenština.

Języki konferencyjne: czeski, polski i słowacki.