Knihy a e-knihy

Vyhledávání

Autonomous Law of International Sports Associations as an Equivalent to a Superstate and Borders of Legality of its Powers E-kniha

Autonomous Law of International Sports Associations as an Equivalent to a Superstate and Borders of Legality of its Powers

Pavel Hamerník / 2023

Tato publikace se zabývá kontroverzními mechanismy mezinárodních sportovních asociací, jakým způsobem je mohou mezinárodní sportovní asociace obhájit ve světle platného práva a naopak kde leží hranice, kam nesmějí vstupovat na úkor garantovaných svobod osob a dalších subjektů ve sportu.

Kapitoly z dejín a súčasnosti medzinárodnej správy a budovania štátu Kniha

Kapitoly z dejín a súčasnosti medzinárodnej správy a budovania štátu

Ivan Halász / 2023

Cieľom danej publikácie je predovšetkým poukázať na podobné a odlišné prvky v procesoch budovania štátu, ako aj na rozdelenie práce medzi štátmi a medzinárodnými organizáciami.

Mahr v islámském rodinném právu Kniha

Mahr v islámském rodinném právu

Lenka Bezoušková / 2023

Mahr v islámském rodinném právu je knihou představující mahr, tedy obvěnění určené pro manželku, v širších souvislostech náboženského systému a snaží se odpovědět na celou řadu otázek. Společným jmenovatelem těchto otázek je snaha se dobrat možné funkce tohoto právního institutu.

Zákon o finanční kontrole Kniha

Zákon o finanční kontrole. Problémy legislativního zpracování

Květoslav Kramář – Miloslava Hálová / 2023

Základním obsahem publikace je podrobnější analýza mnohočetných nedostatků legislativního zpracování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Informovaný souhlas ve zdravotnictví Kniha

Informovaný souhlas ve zdravotnictví. Právní a etické aspekty

Tomáš Doležal – Adam Doležal / 2023

Publikace nabízí souhrn vývoje institutu informovaného souhlasu a podrobný rozbor významu a účelu informovaného souhlasu z hlediska etického i právního. E-kniha je dostupná na vyžádání na mailu svi@ilaw.cas.cz

Vyrovnání újmy prospěchem se zaměřením na újmu způsobenou při ublížení na zdraví Kniha

Vyrovnání újmy prospěchem se zaměřením na újmu způsobenou při ublížení na zdraví. Compensatio lucri cum damno

Tomáš Doležal – Ivo Smrž / 2022

Publikace cílí na zodpovězení klíčové otázky, zda je přípustné a obecně vůbec vhodné při stanovení výše náhrady újmy zohlednit prospěch nabytý v důsledku škodní události. Záměrem autorů je mimo jiné přispět do české právní doktríny argumentací a teoretickými vodítky, která mohou napomáhat při řešení jednotlivých případů.

Nepřirozené právo Kniha

Nepřirozené právo

Tomáš Sobek / 2022

Publikace se věnuje normativním zdrojům práva a morálky.

Vládnoucí a ovládaní. Explikace vlivu, kontroly a legitimního vládnutí Kniha

Vládnoucí a ovládaní. Explikace vlivu, kontroly a legitimního vládnutí

Jana Kokešová / 2022

Publikace je právní monografií s přesahy do příbuzných filozofických oborů, zejména etiky a politické filozofie. Zaměřuje se na problematiku normativity, legitimity a kolektivního aktérství.

Osnova československého občanského zákoníku E-kniha

Osnova československého občanského zákoníku

Jan Kober / 2021

Publikace přináší edici pramenů k historickému vývoji československého civilního práva – vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937 a z roku 1946. Edici doplňuje podrobná studie zasazující oba návrhy do historického kontextu své doby.

Lékařské posudky v pracovním právu Kniha

Lékařské posudky v pracovním právu

Martin Štefko / 2020

Publikace se věnuje oblasti pracovně-lékařského práva, kterou je posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce. Jádrem knihy je analýza institutů regulujících posuzování zdravotní způsobilosti, včetně klíčového výstupu z této činnosti.

Republika so Svätou korunou? Kniha

Republika so Svätou korunou? Svätá koruna, idea republiky a historická ústava v maďarskom právnom poriadku.

Ivan Halász / 2020

Cieľom publikácie je objasniť odbornej i laickej verejnosti niektoré dôležité pojmy maďarského (predtým uhorského) ústavnoprávneho vývoja, ktoré po druhej svätovej vojne síce ustúpili do úzadia, ale po roku 2010 došlo k ich revitalizácii.

Manuál AcademicLex 1 E-kniha

Manuál AcademicLex 1

František Cvrček / 2020

Manuál obsahující popis a vysvětlení nejdůležitějších funkcí systému AcademicLex.

Dějiny Nejvyššího soudu Spojených států Kniha

Dějiny Nejvyššího soudu Spojených států. Legendární soudci, významné případy a právní doktríny

Martin Dostál / 2020

Publikace obsahuje všechny informace potřebné k pochopení funkce amerického Nejvyššího soudu v historii i v současnosti, průzkum klíčových případů, biografické portréty dřívějších a nynějších soudců i objasnění ústavních principů a právních koncepcí.

Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize E-kniha

Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize

Michal Šejvl – Petr Agha – Tomáš Sobek – Jana Kokešová – David Černý / 2020

Biometric Data and Its Specific Legal Protection Kniha

Biometric Data and Its Specific Legal Protection

Ján Matejka – Alžběta Krausová – Vojen Güttler / 2020

Publikace pojednává o aktuálním tématu současného digitálního věku, jímž jsou otázky spojené s právní ochranou biometrických údajů, včetně možnosti jejich zneužití.

Stačí právo držet krok? Dynamika společnosti a vědy na začátku 21. století E-kniha

Stačí právo držet krok? Dynamika společnosti a vědy na začátku 21. století

Zuzana Vrbová a kol. / 2019

Odpověď práva na nové společenské fenomény očima nové generace českých právníků a právních vědců

Tereziánské právní reformy Kniha

Tereziánské právní reformy

Jan Kober, Antonín Lojek a kol. / 2019

Publikace se zabývá uskutečněnými i pouze připravovanými reformami ve vybraných oblastech života společnosti druhé poloviny 18. století. Přibližuje význam a činnost několika strůjců reforem z okolí Marie Terezie, stejně jako náhledy panovnice samotné.

Minulosť a symbolika v ústavách štátov strednej Európy Kniha

Minulosť a symbolika v ústavách štátov strednej Európy

Ivan Halász / 2019

Cieľom publikácie je predstaviť vzťah textu súčasných ústav k vlastnej národnej minulosti. Analýza sa sústreďuje na krajiny skupiny V4. Spomínaný vzťah ústavy vyjadrujú jednak vo svojich preambulách a ustanoveniach, jednak cez svoju symboliku.

Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: An Achievable Target? E-kniha

Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: An Achievable Target?

Rita Simon – Hana Müllerová / 2019

Kolektivní nástroje právní ochrany v situacích hromadné újmy v oblasti životního prostředí a ochrany spotřebitele v zemích V4

Zodpovědné plánování: Území a sesuvy E-kniha

Zodpovědné plánování: Území a sesuvy

Hana Müllerová a kol. / 2018

Správné zohlednění svahových deformací v územním plánování a souvisejících právních procesech

Právo na příznivé životní prostředí: Teoretické základy, interpretace, zahraniční zkušenosti a jejich využití pro ČR Kniha

Právo na příznivé životní prostředí: Teoretické základy, interpretace, zahraniční zkušenosti a jejich využití pro ČR

Hana Müllerová / 2018

Triptych knih o právu na příznivé životní prostředí v papírovém boxu.

Právo na příznivé životní prostředí: Zkušenosti vybraných evropských zemí a návrhy pro budoucí uplatňování v ČR E-kniha

Právo na příznivé životní prostředí: Zkušenosti vybraných evropských zemí a návrhy pro budoucí uplatňování v ČR

Hana Müllerová / 2018

Lidské právo na životní prostředí ve vybraných evropských státech a v ČR

Lidská práva jako subjektivní práva. Teoretické a historické aspekty E-kniha

Lidská práva jako subjektivní práva. Teoretické a historické aspekty

Michal Šejvl / 2017

Lidská práva jako subjektivní práva. Teoretické a historické aspekty

Karel IV.: paměť-právo-reprezentace Kniha

Karel IV.: paměť-právo-reprezentace

Antonín Lojek, Jan Kober a kol. / 2016

Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy E-kniha

Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy

Hana Müllerová a kol. / 2016

Právo na životní prostředí nově po nálezu ÚS z r. 2014

Kauzalita v civilním právu E-kniha

Kauzalita v civilním právu

Adam Doležal, Tomáš Doležal / 2016

se zaměřením na medicínskoprávní spory

Právní rozum a morální cit: hodnotové záklády právního myšlení Kniha

Právní rozum a morální cit: hodnotové záklády právního myšlení

Tomáš Sobek / 2016

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Právo na životní prostředí: teoretické aspekty E-kniha

Právo na životní prostředí: teoretické aspekty

Hana Müllerová / 2015

Životní prostředí a lidská práva

Práva na práci občanů třetích států z pohledu ČR a SRN. Aktuální otázky Kniha

Práva na práci občanů třetích států z pohledu ČR a SRN. Aktuální otázky

Ulrich Becker, Martin Štefko a kol. / 2015

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Viktor Knapp v Československé akademii věd E-kniha

Viktor Knapp v Československé akademii věd

Zdena Žáčková / 2015

Kariéra českého právního vědce

Praktický personální marketink. Řízení lidských zdrojů v pracovněprávních souvislostech Kniha

Praktický personální marketink. Řízení lidských zdrojů v pracovněprávních souvislostech

Čeněk Tim Šlapák, Martin Štefko / 2015

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Dobrý, nebo lepší život? Kniha

Dobrý, nebo lepší život? Human enhancement.

Jan Payne – David Černý– Adam Doležal / 2015

Základní problémy mezinárodního soudního procesu E-kniha

Základní problémy mezinárodního soudního procesu

Bohumil Kučera / 2014

Základní problémy mezinárodního soudního procesu. Úvodním slovem opatřil Jan Malíř

Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR E-kniha

Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR

Hana Müllerová a Petra Humlíčková / 2014

Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování, posuzování vlivů na životní prostředí

Právníci doby osvícenské Kniha

Právníci doby osvícenské

Karolina Adamová, Antonín Lojek / 2014

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Právníci doby rudolfínské Kniha

Právníci doby rudolfínské

Karolina Adamová, Antonín Lojek / 2013

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Obecné otázky sociální politiky E-kniha

Obecné otázky sociální politiky

Jan Kotous, Gabriela Munková, Martin Štefko / 2013

Obecné otázky sociální politiky

Public Participation in Environmental Decision-Making... E-kniha

Public Participation in Environmental Decision-Making...

Hana Müllerová a kol. / 2013

Public Participation in Environmental Decision-Making: Implementation of the Aarhus Convention

Praktické dopady NOZ na provozování lékařské praxe E-kniha

Praktické dopady NOZ na provozování lékařské praxe

Adam Doležal, Tomáš Doležal / 2013

Praktické dopady nového občanského zákoníku na provozování lékařské praxe

Smrt a umírání. Etické, právní a medicínské otazníky na konci života Kniha

Smrt a umírání. Etické, právní a medicínské otazníky na konci života

David Černý, Adam Doležal (eds) / 2013

Praha: Ústav státu a rpáva AV ČR

Kmenové buňky - etické a právní aspekty výzkumu Kniha

Kmenové buňky - etické a právní aspekty výzkumu

David Černý, Adam Doležal, Tomáš Doležal / 2013

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk. Sborník z konference Kniha

Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk. Sborník z konference

David Černý, Adam Doležal (eds) / 2013

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Sportovní právo E-kniha

Sportovní právo

Pavel Hamerník / 2012

Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a platným právem

Metamorfózy práva ve střední Evropě III Kniha

Metamorfózy práva ve střední Evropě III

Helena Jermanová, František Cvrček (eds) / 2012

Quo vadis Evropo? Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Právní myšlení. Kritika moralismu Kniha

Právní myšlení. Kritika moralismu

Tomáš Sobek / 2011

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let právnického časopisu Kniha

Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let právnického časopisu

Zdeněk Masopust (ed) / 2011

Praha: Ústav státu a práva AV ČR

Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům Kniha

Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům

Vojtěch Belling, Jan. Malíř, Lenka Pítrová / 2010

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz Kniha

Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz

Zdeněk Masopust, Helena Jermanová (eds) / 2010

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Právní informatika Kniha

Právní informatika

František Cvrček / 2010

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Právní a ekonomické aspekty Kniha

Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Právní a ekonomické aspekty

Tomáš Louda, Jiří Grospič a kol. / 2010

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Nemorální právo Kniha

Nemorální právo

Tomáš Sobek / 2010

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Aplikace práva EU v České republice. Vybrané problémy Kniha

Aplikace práva EU v České republice. Vybrané problémy

Michal Šejvl a kol. / 2009

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Česká republika v Evropské unii (2004-2009)  Institucionální a právní aspekty členství Kniha

Česká republika v Evropské unii (2004-2009) Institucionální a právní aspekty členství

Jan Malíř a kol. / 2009

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

První česká federativní ústava z roku 1619 Kniha

První česká federativní ústava z roku 1619

Karolina Adamová / 2009

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Partnerství veřejného a soukromého sektoru Kniha

Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Jan Lego, Tomáš Louda (eds) / 2008

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Argumenty teorie práva Kniha

Argumenty teorie práva

Sobek, Tomáš / 2008

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Metamorfózy práva ve střední Evropě Kniha

Metamorfózy práva ve střední Evropě

Zdeněk Masopust, Helena Jermanová (eds) / 2008

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Otázky sportovního práva Kniha

Otázky sportovního práva

Kol. aut. / 2008

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

The Problems of Application of EU Law in Central European Perspective Kniha

The Problems of Application of EU Law in Central European Perspective

Michal Šejvl, Lenka Vostrá (eds) / 2007

Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk

Územní samospráva v České republice a Evropě Kniha

Územní samospráva v České republice a Evropě

Tomáš Louda, Jiří Grospič, Lenka Vostrá (eds) / 2007

Plzeň: Aleš Čeněk

Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice Kniha

Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice

Tomáš Louda, Jiří Grospič, Lenka Vostrá (eds) / 2006

Plzeň: Aleš Čeněk

Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice Kniha

Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice

Lenka Vostrá, Jarmila Čermáková (eds) / 2005

Plzeň: Aleš Čeněk

Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám Kniha

Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám

Lenka Vostrá (ed) / 2005

Plzeň: Aleš Čeněk

Reforma veřejné správy v teorii a praxi Kniha

Reforma veřejné správy v teorii a praxi

Jiří Grospič, Lenka Vostrá (eds) / 2004

Plzeň: Aleš Čeněk

Pro zadaný výraz nebyly nalezeny žádné záznamy.