Soukromé právo

Pracovníci ústavu se v oboru soukromého práva zabývají otázkami obecné civilistiky i aktuálními soukromoprávními problémy. Věnují se analýzám dopadů rekodifikace soukromého práva na české právní prostředí a právní praxi. V oblasti korporačního práva zkoumají jeho širší souvislosti v rámci občanského práva a propojení projevů korporačního práva a práva nadačního.

V roce 2016 bylo zahájeno řešení projektu aplikovaného výzkumu Národní právní dědictví podporovaného z prostředků programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2020. Cílem projektu je uchovat národní právní dědictví našich zemí jako součást evropské a světové právní kultury a učinit je lépe přístupným a zkoumatelným. V rámci projektu je prováděna digitalizace a následná validace desetitisíců právních písemností. Pro tuto činnost bylo nutné vytvořit specifický validační software a také nový databázový systém.

V rámci grantového projektu Biometrické údaje a jejich zvláštní právní ochrana, zahájeného v roce 2016, je zkoumána problematika základních lidských práv a svobod v souvislosti s právní ochranou biometrických údajů. V oblasti práva informačních technologií se pozornost zaměřuje na právní aspekty datové analýzy osobních údajů v prostředí Internetu, aspekty ochrany osobních údajů a dat z perspektivy datové analýzy a na analýzu problémů spojených s citací konstantní judikatury v právních informačních systémech.

Stranou pozornosti nezůstává ani oblast pracovního práva, práva sociálního zabezpečení či sportovního práva.

Součástí výzkumné činnosti je také účast na mezinárodních konferencích a workshopech a jejich pořádání. Výsledky výzkumné činnosti v oblasti veřejného práva jsou prezentovány v řadě publikačních výstupů.