Vzdělávání

Vědečtí pracovníci ÚSP pracují nejen jako školitelé v doktorských studijních programech právnických fakult, ale podílejí se rovněž na vysokoškolské výuce v bakalářském a magisterském studiu v rámci své pedagogické činnosti. Někteří z nich zastávají též funkce ve vedení vysokých škol.

 

Vědecké stáže

Ústav státu a práva je zapojen do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR, jehož prostřednictvím jsou poskytovány stáže talentovaným studentům středních a vysokých škol. Stáže jsou desetiměsíční, vždy od ledna do prosince s výjimkou letních prázdnin, a probíhají pod vedením lektorů z řad vědecko-výzkumných pracovníků ústavu.

V roce 2017 vedou vědci z  Ústavu státu a práva pět stáží, a to na témata:

- Biometrické osobní údaje a ochrana soukromí,

- Právo a ochrana klimatu,

- Právo a etika,

- Právní odpovědnost,

- Současná etika.

Stáže pro rok 2018 budou vyhlašovány na podzim. Více informací na http://www.otevrena-veda.cz/.

 

Ph.D. program

Ústav státu a práva uskutečňuje, ve spolupráci s Právnickou fakultou MU v Brně, doktorský studijní program Transitional Jurisprudence. Doktorský studijní program se specificky zaměřuje na interdisciplinární studium práva v národním, nadnárodním a mezinárodním kontextu a buduje tak nové excelentní výzkumně zaměřené doktorské studijní programy: 1) Legal Theory and Public Affairs; 2) Intellectual Property; 3) Comparative Company - Foundation and Trust Law; 4) Comparative Constitutional Law. Cílem společného doktorského studia je výchova nové generace vědeckých pracovníků, schopných účastnit se výzkumu na evropské úrovni, jakož i výchova špičkových odborníků pro potřeby praxe (zejména se zaměřením na užší specializaci ve vybraných oblastech práva s mezinárodním přesahem).

 

Vědecký titul „doktor věd“

Při ÚSP působí Komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru "právní vědy" jmenovaná Grémiem pro vědecký titul "doktor věd" Akademie věd ČR  – "doktor scientiarum", ve zkratce DSc.