Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)
Photo: Matthew Murphy on Unsplash

Publikace

V této sekci naleznete informace o odborných publikacích vydaných autory z Centra pro klimatické právo a udržitelnost v rámci projektu Právo ochrany klimatu, a odkazy na plné texty těchto publikací, pokud jsou dostupné v elektronické formě. 

 


Článek v odborném časopise:

FEIGERLOVÁ, M. Responsibility of Transnational Corporations under the Draft International Treaty on Business and Human Rights in General and in the Face of Climate Change. In Czech Yearbook of Public & Private International Law, 2020, Vol. 11, str. 475-490, ISSN 1805-0565, ISBN 978-80-87488-38-6. Článek je dostupný zde.

Článek se zabývá návrhem závazné smlouvy o byznysu a lidských právech. Popisuje hlavní principy navrhovaného instrumentu (věcnou a osobní působnost, právní závaznost dokumentu, odpovědnost společností) a úskalí jeho přípravy (ve stavu přepracovaného návrhu ze dne 16.7.2019) s dílčí reflexí na zohlednění požadavků ochrany změny klimatu. Na transnacionální  společnosti je nahlíženo jako na hlavní původce světových emisí skleníkových plynů s nemalým podílem na degradaci životního prostředí. Navrhovaná mezinárodní úmluva by měla dle jeho autorů zajistit dodržování lidských práv nadnárodními korporacemi. Návrh ve znění z roku 2019 nicméně postrádá dostatečné záruky pro dosažení tohoto cíle a ustanovení reflektující boj s klimatickou změnou a udržitelný rozvoj.

 


Článek v odborném časopise:

BALOUNOVÁ E. Úvod do klimatické litigace: globální přehled. In: České právo životního prostředí. 2020, č. 57, s. 12 až 40, ISSN 1213-5542. Časopis je dostupný ke stažení zde.

Článek se zabývá fenoménem klimatického soudní řízení ve světě. Úvodní část je věnována teorii: jsou naznačeny některé teoreticko-právní otázky, role lidských práv, členění litigací, jejich úspěšnost, či vývoj v čase. Stěžejní částí je přehled nejvýznamnějších případů: přes litigace v USA či Evropě, po žaloby v rozvíjejících se zemích, až po případy u mezinárodních soudů a orgánů. Jsou představeny nejen žaloby proti vládám, ale i proti soukromým společnostem a jednotlivým záměrům (př. rozšiřování letišť).

 


Příspěvek ve sborníku: 

MÜLLEROVÁ, H. Několik poznámek k formování klimatického práva. In Vplyv klimatickej zmeny na právny poriadok. Bratislavské právnické fórum 2020, Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 6.-7. februára 2020. Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2020, s. 12–20. ISBN 978-80-7160-565-2.  Kompletní sborník ze sekce Vliv klimatické změny na právní řád je dostupný na tomto linku, příspěvek ve formátu pdf je ke stažení zde.

Příspěvek poukazuje na specifika problematiky klimatické změny, jejích příčin a následků, z hlediska nároků na právní regulaci. Uvažuje, zda klimatické právo je samostatným oborem práva a shrnuje mimoprávní a právní specifika této nové oblasti právní úpravy. 

  


Kapitola v kolektivní monografii:

MÜLLEROVÁ, H. – KŘÍŽOVÁ, B. Ochrana půdy v souvislosti se změnou klimatu podle IPCC a v klimatické politice ČR. In Tkáčiková, J., Vomáčka, V., Židek, D. a kol. Půda v právních vztazích – Aktuální otázky. Masarykova univerzita, Brno 2020, s. 211-229, ISBN 978-80-210-9696-7 (online). Celá publikace je dostupná  na tomto linku, kapitola je ve formátu pdf ke stažení zde.

Příspěvek představuje obsah zprávy panelu IPCC o vztahu mezi klimatickými změnami a nakládáním s půdou ze srpna 2019. Poté hodnotí plánovanou ochranu půdy podle klimatické politiky ČR ve světle poznatků této zprávy v obecné rovině a na příkladu ochrany půdy proti erozi, a uvažuje o některých  právních opatřeních, která by měla být zavedena.