Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)
Photo: Matthew Murphy on Unsplash

Projekt JUSTDECARB

 

Tým Centra pro klimatické právo a udržitelnost byl v letech 2020–2023 součástí řešitelského konsorcia projektu „Socially Just and Politically Robust Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers“ (JUSTDECARB), který uspěl ve výzvě  „Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change" (SOLSTICE) v rámci mezinárodní projektové platformy JPI Climate. Projekt  vedlo centrum CICERO Center for International Climate Research (Oslo), dalšími členy konsorcia byly Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment z LSE (Londýn) a Institute of Public Law and Political Science and Field of Excellence Climate Change Graz z Univerzity Graz. Mezioborový tým složený z ekonomů, politologů, filozofů a právníků zkoumal povahu procesů, politik a opatření, která jsou spojena s požadavkem dekarbonizace, a to zejména s ohledem na spravedlivost těchto procesů. Právní část projektu rozvíjená centrem CLASS se zaměřovala především na úlohu lidských práv a právních principů při tvorbě a hodnocení klimatických politik a opatření. Web projektu naleznete na tomto odkazu

Tato stránka představuje významné výstupy a kroky při řešení projektu.

 


Ukázka z PříručkyShrnutí Příručky pro tvůrce politik v českém jazyce: pro koho je Příručka určena a v čem může pomoci

16. 1. 2024

Představujeme stručné uvedení do Příručky pro tvůrce politik "Spravedlivý a robustní přechod k uhlíkové neutralitě: Rámec, jímž se má řídit vnitrostátní politika" v českém jazyce. Příručka poskytuje rámcový návod, jak dosáhnout naplnění klimatických cílů při dodržení sociální spravedlnosti a politické přesvědčivosti, a to napříč odvětvími a celou ekonomikou. Spravedlivá transformace vyžaduje ve veřejné správě přijetí opatření, která přesahují sektorové klimatické politiky a odpovědnost za ně nese vícero ministerstev. Příručka je modulární a jedná se o referenční zdroj, který mohou čtenáři používat po částech i jako celek, jak je to pro jejich práci relevantní. Obsahuje křížové odkazy, které umožňují zkoumat vzájemné vazby oblastí. Příručka vychází ze špičkového výzkumu a příkladů dobré praxe vymezených v pěti fázích cyklu spravedlivé transformace a pro každou fázi obsahuje poučení a pokyny pro tvůrce politik i podrobné informace o přístupech, které lze použít, včetně praktických zdrojů pro další vzdělávání. Příručka se zaměřuje na Evropu a obsahuje případové studie z Británie, Švýcarska, Norska, Irska a Česka. Může být přínosná též pro nevládní organizace, odbory, podniky, mezinárodní organizace a finanční instituce, jimž může pomoci definovat očekávání a požadavky spojené s transformací. 

Stručné jednostránkové shrnutí Příručky v českém jazyce naleznete zde.

Plný text Příručky je dostupný ke stažení v anglickém jazyce zde

 


Na závěrečné akci projektu SOLSTICE byla představena Příručka pro tvůrce politik

30. 10. 2023 

Minulý týden se náš tým zúčastnil závěrečných akcí projektu JustDecarb v Centru CICERO v Oslo: vědecké konference, kde zazněly hlavní poznatky a "take-away messages" celého tříletého projektu, a workshopu pro stakeholdery, kde byl kromě hlavních závěrů projektu prezentován i jeho hlavní výstup určený pro tvůrce politik. Ten je výsledkem a shrnutím společné práce expertů z oblasti filozofie, ekonomie, politické vědy a práva a formuluje hlavní doporučení pro národní aktéry, kteří připravují a implementují klimatické a dekarbonizační plány, politiky a opatření. Pokrývá všechny relevantní fáze procesu politik: jejich plánování a přípravu podkladů, účast veřejnosti, modelování specifické pomoci v rámci spravedlivé tranzice, implementaci, a monitoring a hodnocení. Příručka byla připravena a publikována v anglickém jazyce a je dostupná ke stažení zde. Shrnutí v českém jazyce se připravuje.

Zde ještě připojujeme oficiální "medailonek" příručky v anglickém jazyce:

Projektový  tým s příručkou pro tvůrce politikThe transition to net zero greenhouse gas emissions needs to be socially just and politically robust if it is to succeed. This report presents a framework to guide national policymakers to prepare a coherent programme for such a transition, with a principal focus on Europe.

Theoretically grounded and practically oriented, the report collects resources on national policy and law applicable to specific sectors and to the whole economy, synthesising examples of best practice highlighted by leading research. Its guidance is aimed at governments but also non-governmental organisations, labour unions, firms, international organisations and financial institutions. While the report’s focus is on Europe, the tools and guidance are generally applicable and should be of wider interest.

The framework can be applied to multiple sectors and reflects the wide variety of roles for people and groups in the transition. However, it also covers many aspects of a just transition that do not fit neatly into sectoral or spatial frames, such as fiscal policy, citizens’ participation in policy processes, and national climate laws and institutions.

The report is designed to be a modular reference resource, with advice grouped into chapters reflecting five phases of the policy cycle:

  • Phase 1. Planning and analysis
  • Phase 2. Participation and deliberation
  • Phase 3. Policy design for transitional assistance
  • Phase 4. Implementation and accountability
  • Phase 5. Monitoring and evaluation

Each chapter provides concepts and definitions of essential terms used to guide thinking about activities in each phase; guidance for policymakers to consider when applying these concepts; approaches they can take, with a comparison of features, strengths and weaknesses and signposting to further resources; and case studies demonstrating the use of these approaches in various countries and contexts across Europe, with suggested lessons for others to follow.

All of the chapters contain actions that should be undertaken by multiple government ministries, emphasising that a whole-of-government approach is needed for a just transition, with each ministry taking responsibility for aspects linked to its remit.

The report was produced by a consortium of research institutions from the UK, Norway, Czechia and Austria: University College London, the London School of Economics and Political Science, the Center for International Climate and Environmental Research, the Institute for State and Law at the Czech Academy of Sciences, and the University of Graz. It is an output of the three-year JustDecarb project  (2020–2023).

 


Vyšel společný článek autorů z CLASS a ClimLaw: Graz objasňující koncept spravedlivé transformace v právu

24. 10. 2023

Koncept spravedlivé transformace (just transition) se používá v mnoha oborech společenských věd, kde byl také již hojně teoreticky rozpracován. V oblasti práva takové rozpracování dosud chybělo. Projekt JustDecarb dal příležitost propojit autorky a autory z Prahy a Grazu k napsání společné publikace na toto téma. Článek Hany Müllerové, Evy Balounové, Olivera Ruppela a Larissy Houston s názvem "Building the Concept of Just Transition in Law: Reflections on its Conceptual Framing, Structure and Content" právě vyšel v časopise Environmental Policy and Law (Vol. 53, Issue 4, p. 275–288, DOI: 10.3233/EPL-230012). Je volně dostupný ke stažení zde

Abstrakt: Článek se zaměřuje na koncept spravedlivé transformace, který se v poslední době výrazně rozšířil v klimatické debatě a vyjadřuje požadavek na přijetí a provádění klimatických politik vedoucích k dekarbonizaci způsobem, který zachovává rovnost a spravedlnost. V návaznosti na předchozí výzkum konceptu spravedlivé transformace v jiných společenskovědních disciplínách a na výskyt tohoto konceptu v nástrojích mezinárodního klimatického práva a v právní literatuře analyzujeme koncept spravedlivé transformace v oblasti práva. Snažíme se objasnit jeho pojmové zarámování, definovat jeho význam a určit jeho postavení a hranice v právu. Poté jej zkoumáme vertikálně (pro každou úroveň práva) a horizontálně, přičemž se zabýváme hlavními kritérii, která vymezují jeho obsah, tj. lidskými právy a právními principy.

 


Zveme vás k účasti na závěrečné konferenci projektu SOLSTICE o spravedlivé transformaci

10. 10. 2023

Ve čtvrtek 26. října 2023 pořádá CICERO Center for International Climate Research v Oslo konferenci za účasti expertů ze všech institucí projektového konsorcia, aby na závěr projektu představili jeho nejzajímavější poznatky. Zazní příspěvky o spravedlivé transformaci z pohledu filozofie, práva, politologie a ekonomie. Centrum CLASS bude reprezentovat Monika Feigerlová s příspěvkem "Just transitions and business" a Rita Simon s příspěvkem "Vulnerability as a flexible concept for Just Transition". Konference se bude konat v hybridní formě a můžete se připojit i jen na některý panel podle vašeho zájmu. Plný program konference naleznete zde. K účasti na konferenci je třeba se přihlásit vyplněním formuláře, který naleznete na odkazu dole v programu nebo v pozvánce Centra Cicero zde. Na konferenci v pátek 27. října naváže workshop se stakeholdery, kde bude představen závěrečný výstup projektu - "Just Transition Policy Toolkit".

 


Foto: Monika FeigerlováCLASS na mezinárodní konferenci o spravedlivé transformaci ve skotském Dundee

9. 9. 2023

Tři členové týmu CLASS se účastnili mezinárodní konference pořádané Univerzitou Dundee ve dnech 7.-8. září 2023, aby představili poznatky projektu JustDecarb. Hana Müllerová přednesla příspěvek "Two Approaches to the Concept of Just Transition from the International Law Perspective", Monika Feigerlová představila téma "The Modernised Energy Charter Treaty Through the Lenses of a Just Transitions" a Adam Novák vystoupil s tématem "Just Transition in Post-Communist European Countries". Celý program konference je k dispozici zde.

 


Aktuálně: připravili jsme AVex o spravedlivé transformaci

1. 3. 2023

V rámci projektu SOLSTICE zpracovali Hana Müllerová a Adam Novák expertní stanovisko AVex na téma spravedlivé transformace. Akademie věd ČR připravuje AVexy pro orgány státu a jeho představitele jako odborný podklad ve věcech veřejných záležitostí. Všechna dosud vydaná stanoviska jsou přístupná zde.

AVex 3/2022 představuje základy konceptu spravedlivé transformace a jeho právní kontext. Pojem spravedlivé transformace [Just Transition] v českém prostředí zatím není dostatečně známý, přestože jde o jeden ze základních pilířů klimatické politiky EU vyjádřený v Zelené dohodě pro Evropu heslem „leaving no one behind in the transition to climate neutrality“. Cílem spravedlivé transformace je předcházet při přechodu k uhlíkově neutrální ekonomice negativním jevům, jako jsou zvýšená chudoba, sociální nestabilita, nezaměstnanost nebo stěhování ze zasažených regionů. Jedním z jejích základních předpokladů je uplatnění relevantních poznatků právní vědy o optimálním a z hlediska spravedlnosti vyváženém nastavení právní úpravy. 

Expertní stanovisko je dostupné ke stažení ze stránek Akademie věd ČR zde.

 


Uspořádali jsme workshop o spravedlivé transformaci v ČR

16. 6. 2022

V pátek 24. 6. 2022 pořádáme workshop k propojení poznatků teorie a praxe na téma spravedlivé transformace v ČR. Našimi hosty budou zástupci akademické sféry, veřejné správy, dotčených krajů, byznysu i neziskových organizací. Workshop se bude konat prezenčně v hlavní budově Akademie věd (Národní 3, Praha 1, sál 108) a zároveň online na platformě Zoom.

Spravedlivá transformace (just transition) je pojem související s přechodem od fosilní ekonomiky k nízkouhlíkové. Koncept just transition pochází z prostředí pracovního trhu a zaměstnanosti, kde znamená zajištění spravedlivého řešení situace pro zaměstnance v oborech nebo provozech, které jsou ukončovány. Nicméně v posledních letech se koncept just transition rozšířil i mimo toto úzké pojetí, stal se součástí celkové debaty o řešení klimatické krize a lze ho chápat i jako soubor vodítek využitelných pro vytváření a realizaci klimatických politik obecně. Koncept just transition je důležitou součástí Zelené dohody pro Evropu a na ní navázaných opatření. V ČR je koncept spravedlivé transformace relativně nový, spojovaný dosud především s využitím finančních nástrojů a s evropským Fondem pro spravedlivou transformaci, který podporuje investice a přeměnu území dotčených nutností odklonu od uhlí. Cílem workshopu je otevřít prostor pro širší náhled na koncept spravedlivé transformace a propojit  expertízy a zkušenosti teoretiků a praktiků.

Program workshopu si můžete prohlédnout v přiložené pozvánce

AKTUALIZOVÁNO: Záznam workshopu můžete zhlédnout na YouTube kanále centra CLASS zde.

Fotografie z workshopu si můžete prohlédnout zde:

Foto: Eliška Johnová

 


Foto: David OndřichOhlédnutí za konferencí Human Rights and Climate Change

29. 11. 2021

Děkujeme všem řečníkům a účastníkům konference - těm, kdo přišli osobně do hlavní budovy Akademie věd, i těm, kdo se připojili online, za zajímavé příspěvky a diskusi. Právě jsme na webové stránce akce zveřejnili fotogalerii z konference a na náš YouTube kanál jsme umístili videozáznamy jednotlivých prezentací, které jsou ke zhlédnutí v samostatném playlistu.

 


Poslední možnost přihlásit se na konferenci: Human Rights and Climate Change

16. 11. 2021

Možnost přihlásit se na páteční konferenci o lidských právech a klimatické změně v prezenční formě byla již uzavřena, avšak stále ještě se můžete hlásit k účasti online přes platformu Zoom, a to do čtvrtka 18. 11. do 9:00 hodin. Program konference a registrační formulář naleznete zde.

 


Konference o lidských právech a klimatické změně: Ohlašujeme program a otevíráme registraci

25. 10. 2021

Právě jsme zveřejnili program a otevřeli registraci na mezinárodní konferenci o lidských právech a klimatické změně, kterou budeme pořádat v pátek 19. listopadu 2021. Konference se bude konat v anglickém jazyce, v hybridní formě (prezenčně a zároveň online na platformě Zoom). Uslyšíte příspěvky význačných zahraničních i českých odborníků na téma dopadů klimatické změny na lidská práva. Program konference a registrační formulář naleznete zde.

 


Připravujeme program listopadové konference

27. 5. 2021

Rádi oznamujeme, že účast na konferenci Human Rights and Climate Change, kterou budeme pořádat v pátek 19. listopadu 2021 v Praze prezenčně v sídle Akademie věd a zároveň online, přislíbili například: 

Christina Voigt (University of Oslo)

Sanja Bogojević (University of Oxford)

Eva Schulev-Steindl (ClimLaw, University of Graz)

Ivana Jelić (European Court of Human Rights)

Marc Limon (Universal Rights Group, Geneva)

Felix Ekardt (Research Unit Sustainability and Climate Policy, Leipzig)

 


Zveme vás na zahajovací workshop projektu

20. 3. 2021

Dovolujeme si vás pozvat na zahajovací workshop projektu JUSTDECARB. Naším cílem je prezentovat poznatky a výsledky projektu nejen svým vědeckým kolegům, ale také dalším expertům a dotčeným aktérům. Workshop se uskuteční 13. dubna od 14 do 17 hodin v online formě (Zoom). Účast je bezplatná, lze se účastnit i pouze jednotlivých sekcí. Jednotlivé sekce workshopu představí dílčí projektová témata z oborů filozofie, ekonomie, politologie a práva. Organizační stránku workshopu zajišťuje LSE, k účasti je třeba se registrovat přes link uvedený v pozvánce.

 


Medailonek projektu 

20. 2. 2021

Zajímá vás téma spravedlivé dekarbonizace?

Na našem Youtube kanálu jsme zveřejnili medailonek projektu JUSTDECARB. Poslechněte si, jaké cíle máme, jak je projekt strukturován a jaká témata v něm bude řešit naše Centrum.

Video.

 


Foto: Pxfuel.comOhlášení data konference

20. 2. 2021

Do vašeho diáře:

Oznamujeme, že v rámci projektu JUSTDECARB budeme pořádat mezinárodní konferenci na téma Human Rights and Climate Change. Konference se bude konat 19. listopadu 2021 v Praze a je plánována jako hybridní, tj. v prezenční podobě v závislosti na podobě pandemických opatření v době konání, a zároveň online. Detaily o organizaci konference a možnosti přihlášení budou zveřejňovány od května 2021.