Metamorfózy práva V4

2012 Konference - oznámení

Ústav státu a práva AV ČR a Fakulta právnická ZČU v Plzni

pořádají
mezinárodní vědeckou konferenci

 METAMORFÓZY PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ III

Quo vadis Central Europe? - Kam kráčíš střední Evropo?

 

Datum konání: 27.-29. 6. 2012

Místo konání: Znojmo, Loucký klášter

Kontakt: konferenceznojmo@ilaw.cas.cz


Zaměření: Konference Metamorfózy práva III. si klade za cíl popsat hlavní  problémy práva v zemích střední Evropy v konfrontaci se směřováním EU jako celku v podmínkách obecné globalizace. Zdá se, že v poslední době se přístup jednotlivých zemí V4 k EU diverzifikuje, zatímco ve vnitrostátních otázkách tíží země V4 velmi podobné problémy. Jak se tato situace odráží v právu a jeho roli v tomto procesu?
 
Situace, kdy občané našich zemí postupně ztrácejí víru v právo a spravedlnost, v politické strany a v demokracii, je velmi nebezpečná a může vyústit v převážení autoritativních a izolacionistických tendencí. Poté, co odůvodňování neúspěchů minulostí bylo vyčerpáno, jsme svědky pokusů svrhnout odpovědnost za interní problémy na EU jako celek, na některé státy EU, na demokracii, na volební systém, na některé politické strany či rasové skupiny, případně na kapitalismus jako systém apod. Přijímaná opatření v oblasti interní právní politiky jsou přitom natolik chaotická, že svědčí o rezignaci politických garnitur na dlouhodobější cíle. Jaké problémy považují účastníci konference v dané situaci za nejzávažnější v oblasti právní a jaké mají návrhy na jejich řešení, to je hlavním tématem konference. 
 
Smyslem příspěvků by tedy měla být kritická identifikace negativních jevů v našich zemích a doporučení pro směřování právní politiky.
 
Účast na konferenci není nijak oborově omezena. Rozsah předneseného příspěvku by neměl překročit 10 minut. Plný text příspěvku bude publikován ve sborníku. Po každém příspěvku následuje krátká diskuse. Předsedající každého panelu zpracuje stručný přehled projednávaných otázek, který bude sloužit jako úvod pro danou tématickou část sborníku.
 
Organizační výbor připraví přehled základních problémových okruhů, tj. návrh přehledu hlavních negativních tendencí v oblasti práva, který obdrží každý účastník.
 
V rámci konference se sejde organizační výbor CORECEL, projekt „Metamorfózy práva ve Visegrádských zemích“.
 
Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština a maďarština
Příspěvky do sborníku: čeština, slovenština, angličtina

 
Návrh tématických oblastí:
 
(navrhované oblasti nemají nikterak omezovat přispěvatele, jde pouze o orientační schéma; definitivní pořad jednání obdrží účastníci před zahájením konference) 
 

 1. Obecné otázky postoje zemí V4 k integraci EU
 2. Role práva a jeho vnímání společností v zemích V4
 3. Tvorba práva a legislativně technická úroveň právního řádu
 4. Ústavní soudnictví v zemích V4
 5. Stav velkých rekodifikací v zemích V4
 6. Obecné soudnictví, státní zastupitelství a policie
 7. Státní správa a samospráva.
 8. Soukromoprávní aktivity, veřejné zakázky, soutěžní právo, atd.
 9. Výuka práva na středních i vysokých školách a organizace výzkumu v oblasti práva
 10. Menšiny, postoj k nim a rasové problémy.
 11. Volební zákonodárství
 12. Politické strany a občanská sdružení.