Metamorfózy práva V4

2010 Program konference

Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i

    a    

Fakulta právnická ZČU v Plzni

pořádají 
mezinárodní vědeckou konferenci

METAMORFÓZY PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ II

DVACET LET POTÉ

Konference se uskuteční ve dnech 9.-11. 6. 2010 v prostorách Louckého kláštera ve Znojmě.

 

 

 

Přehled hlavních tématických oblastí:

 

 

(navrhované oblasti nemají nikterak omezovat přispěvatele, jde pouze o orientační schéma)

1. Stav práva a jeho vnímání společností
2. Tvorba práva a legislativně technická úroveň právního řádu
3. Soudnictví ústavní, správní i obecné. Role státních zastupitelství, advokacie a policie.
4. Státní správa a samospráva. 
5. Soukromoprávní aktivity, veřejné zakázky, soutěžní právo, atd. 
6. Výuka práva na středních i vysokých školách a organizace výzkumu v oblasti práva
7. Menšiny a postoj k nim.
8. Politické strany a občanská sdružení.
9. Právo EU a postoj k ESLP.


 
 

PROGRAM


Středa 9.6.2010
Velká galerie

14.00 hod  Zahájení konference

Vstupní slovo moderátora
JUDr. et PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

Referáty
1. JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.(Ústav státu a práva Slovenské AV)
Dve dekády po.

2. JUDr. František Cvrček, CSc. (Ústav státu a práva AV ČR, FPR ZČU)
Několik poznámek ke stavu českého právního řádu.

3. JUDr. Eduard Bárány, DrSc. (Ústav státu a práva Slovenské AV)
Mnohost právních statusov člověka?

4. JUDr. Michal Šejvl, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, FPR ZČU)
Stát jako mocenská pojišťovna?

16.00 - 16.20 hod  coffee break

16.20 - 18.00 hod

5. doc. JUDr. Ladislav Orosz ( Ústavní soud SR)
Ústava v ohrození.

6. prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)
Ústavnost a její ochrana v České republice.

7. JUDr. Dušan Nikodým, CSc. (Ústav státu a práva Slovenské AV)
Kompatibilita ústavného systému.

8. Dr. Ewa Poplawska, Ph.D.  (Instytut nauk prawnych PAN Varšava)
Funkcionální aspekt ústavní zásady subsidiarity v polském právu.

9. JUDr. Ludmila Gajdošíková, CSc. (Ústavní soud SR)
Vplyv konania o súlade právných predpisov na tvorbu práva

10. JUDr. PhDr. Stanislav Balík - JUDr. Vlasta Formánková (Ústavní soud ČR)
Nezávislost a důstojnost soudkyně a advokáta v judikatuře Ústavního soudu ČR

11. JUDr. Lucia Kurilovská, Ph.D. (Ústav státu a práva Slovenské AV)
Špecializovaný trestný súd

Večer

Organizátoři zvou všechny účastníky konference na slavnostní raut s ochutnávkou vín ve sklepích Louckého kláštera.

 

Čtvrtek 10.6.2010
Velká galerie


10.00 - 11.20 hod

12. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. (VŠ Karlovy Vary)
Metamorfózy kodifikace soukromého práva u nás.

13. Mgr. Jakub Dohnal (Právnická fakulta UP v Olomouci)
Obstojí ochrana spotřebitele vedle autonomie vůle? 

14. Mgr. Petr Dostalík, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci)
Římské právo jako základ soukromého práva evropského?

15. Mgr. Ondřej Šmíd (Právnická fakulta UP v Olomouci)
Určování rozhodců ad hoc v reflexi současné judikatury. 


11.20 - 11.40 hod  coffee break


11.40 - 13.00 hod

16. prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz (Instytut nauk prawnych PAN Varšava)
Charakteristika Evropské Unie  v ústavě členského státu EU.

17. JUDr. Milan Hodás (Národní rada SR)
Vztah vlády a parlamentu v záležitostech EU.

18. prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (PF UK v Praze, Ústav státu a práva AV ČR)
Perspektivy nauky mezinárodního práva

19. Dr. Anna Chmielarz (Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie) - 
Dr. Jaroslaw Sulkowski (Uniwersytet Lodzski)
Systém pramenů práva polské republiky ve vztahu k právu EU.

20. doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci) 
Specifika uplatňování Charty základních práv EU ve Velké Británii, Polsku a ČR.

21. JUDr. Boris Balog, Ph.D. (Bratislavská vysoká škola práva)
Niektoré vybrané aspekty ústavodárném a zákonodárném činnosti Národnej rady SR vo IV. volebnom období.


13.00 - 14.15 hod  oběd


14.15 - 15.50 hod

22. Dr. Ivan Halász, Ph.D. (Ústav právních věd MAV)
Menšiny a diaspora ve střední Evropě: komparace menšinového zákonodárství v krajinách V4.

23. prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, Ph.D. (Právnická fakulta MU)
Tolerance a právní rovnost jako základ nediskriminace

24. prof. Michael Bogdan (Fakulty of Law, University of Lund)
Právo v multikulturní společnosti: Islámské rodinné  právo v Evropě

25. Mgr. Adrian Tokár, LL.M, Ph.D. (Ústav štátu a práva SAV)
20 rokov menšinových jazykov na Slovensku


15.50 - 16.15 hod  coffee break
16.15 - 17.00 hod

26. Dr. Gábor Schweitzer, Ph.D. (Ústav právních věd MAV)
Od státu dozorujícího ke státu pečovatelskému. Vztah státu a církví v Maďarsku po roce 1989.

27. JUDr. Ludvík David, CSc. (Nejvyšší soud ČR)
Soudní ochrana členů spolků, církví, politických stran v českém právu.

28. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D. (FPR ZČU)
Právní systém suverénního řádu Maltézských rytířů.

 

Organizační pokyny:

Jednání konference moderuje
JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. (ÚSP AV ČR a FPR ZČU)

Jednání kolokvia „Metamorfózy veřejné správy“ moderuje
JUDr. Tomáš Louda, CSc. (ÚSP AV ČR a FPR ZČU)

Účast na konferenci není nijak oborově omezena. Pracovníci v oboru teorie práva ji pouze organizují. Smyslem příspěvků by mělo být nastínit problémy, které mají obecný dosah, a předložit návrhy na jejich řešení. Rozsah předneseného příspěvku by neměl překročit 10 minut. Příspěvky přednesené či jen předané, resp. dopracované bychom se tentokrát pokusili zredigovat do podoby kolektivní monografie.

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština a maďarština
Příspěvky do sborníků: čeština, slovenština, angličtina

Počet přihlášených příspěvků převýšil časový rozvrh konference.
Pořadatelé se proto omlouvají všem účastníkům,  jejichž příspěvek nebyl do programu zařazen.

Z konference bude připraven a vydán recenzovaný sborník.

Jednotlivé přednášené příspěvky jsou omezeny lhůtou nejvýše 10 minut. Těžiště diskuse bude v kuloárech.