Metamorfózy práva V4

2008 Kolokvium

Souběžně s konferencí se uskuteční kolokvium

 

„Metamorfózy veřejné správy“

Čtvrtek 12. 6. 2008
Malý sál

14.15 - 15.50 hod.

1.  Právní záruky územní samosprávy
JUDr. Jiří Grospič, CSc. (ÚSP AV ČR a FPR ZČU)

2.  Obnova české místní samosprávy v kontextu politické, právní a ekonomické tranformace v ČR
PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. (Newton College  Brno)

3.  O formách činnosti verejnej správy
JUDr. Peter Kukliš, CSc. (ÚŠP SAV a Národní rada SR)

4.  Metamorfózy veřejné správy
JUDr. Tomáš Louda, CSc. (ÚSP AV ČR a FPR ZČU)

5. Vztah soukromé a veřejné správy
JUDr. Miloš Matula, CSc. (ÚSP AV ČR a FPR ZČU)

6. Public Private Partnership z pohledu veřejné správy (reflexe empirického  šetření)
Mgr. Jan Lego (FPR ZČU)

 

15.50 - 16.15 hod.  coffee break

 


16.15 - 17.30 hod.

7. Ochrana osobnosti v médiích: oprava, právo na odpověď a dodatečné sdělení
JUDr. Aleš Rozehnal, PhD. (FPR ZČU)

8. Státní dozor nad územními samosprávnými celky
JUDr. Miloslava Hálová (ÚSP AV ČR a FPR ZČU)

9. Relativná daňová suverenita obce v kontexte realizácie sociálnej politiky samospráv
JUDr. Peter Molitoris (FVS UPJŠ)

10. Využitie súkromnoprávnych inštitútov při aplikácii daňového práva
JUDr. Martin Vernarský, PhD. (FVS UPJŠ)

11. Anatomie finančního práva, význam regulace finančních vztahů
doc. JUDr. Lubomír Grúň, CSc. (PF UP)


Organizátoři zvou všechny účastníky konference na večerní program:
Prohlídka Znojma vyhlídkovým motorovým vláčkem (18.00 a 19.00 hod.) a následné přátelské posezení ve vinném sklepě v blízkém Novém Šaldorfu.

 

 


 


Pátek 13. 6. 2008
Velká galerie


III. tématický okruh - Národní právo a právo ES/EU


10.00 - 11.20 hod

24.  Zpráva z jednání kolokvia „Metamorfózy veřejné správy“
JUDr. Tomáš Louda, CSc. (ÚSP AV ČR a FPR ZČU)

25. Turbulence v nazírání ÚS na právní předpisy obcí
Mgr. Tomáš Langášek, LL.M. (Ústavní soud ČR)

26. Reflexia právnej štátnosti z hladiska vstupu štátu do EU
JUDr.Peter Colotka, CSc. LL.M. (ÚŠP  SAV)

27. Kvantitativní  a kvalitativní metody zkoumání stavu práva: jak zkoumat dopad práva EU na vnitrostátní právo?
JUDr. Michal Šejvl (ÚSP AV ČR a FPR ZČU)


11.20 - 11.40 hod.  coffee break


11.40 - 13.00 hod.

28. Otázky závaznosti a vynutitelnosti. Ustanovení Listiny základních práv EU s přihlédnutím k dopadu ve vybraných státech
doc. JUDr. Naděžda Šišková, PhD. (PF UP)

29. Neklidné soužití: vnitrostátní recepce jednostranných aktů mezinárodních mezivládních organizací a jim podobných entit ve vztahu k implementaci pramenů sekundárního práva ES
 Mgr. Michal Svěrák (Ministerstvo dopravy ČR)

30. Otesánek aneb právní kolonizace nenormativní půdy
Mgr. Martin Vavřina (Ministerstvo dopravy ČR)

 

Závěrečná diskuse