Metamorfózy práva V4

Ústavní soudnictví

Projekt "Ústava a ústavní soudnictví ve střední Evropě (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko)"

Cílem předkládaného projektu je analyzovat vliv ústavních soudů na faktickou podobu ústav ve střední Evropě. V této souvislosti je za aktuální považováno např. ovlivnění související s uplatňováním obecným právních principů v rozhodování, způsobem výkladu ústavy a jejího materiálního jádra, vytvářením nových pravidel, problémem hierarchie ústavních norem nebo zasahováním do mimoprávních, zejména ekonomických vztahů.

Na základě uvedené analýzy by měl být vytvořen syntetický pohled na vztah ústavního soudnictví k textu i faktické podobě ústavy ve zkoumaných zemích s důrazem na prvky, které jsou projevem obecných tendencí v daném prostoru.

Všechny obecné části uvedené v osnově projektu (viz I-V) je potřebné pojmout jako zpracování faktorů ovlivňujících způsob vztahu ústavních soudů k ústavám a jejich působení na faktickou podobu ústav, nikoliv tedy jako komplexní postižení daného vývoje, teoretické koncepce apod. Tento přístup je potřebný k udržení projektu a následného monografického výstupu v sevřené a rozsahem zvládnutelné formy.

Projekt a jeho výstup má mít obecně teoretický, nikoliv primárně komparativní charakter. K naplnění projektu je však potřebná srovnatelná míra informace o fungování ústavního soudnictví v zemích, kde je vztah ústavy a ústavního soudnictví předmětem této analýzy.

Jako první krok se z uvedeného hlediska předpokládá zpracování národních zpráv o právní regulaci a významných problémech ústavního soudnictví v jednotlivých státech. V těchto národních zprávách by byl také vyjádřen alespoň základním způsobem stav ústavního soudnictví v otázkách, které jsou uvedeny v osnově projektu, včetně možného konstatování, že daný konkrétní problém se nejeví v příslušném státě jako aktuální.

Po zpracování národních zpráv se uskuteční mezinárodní konference odborníků podílejících se na projektu, kde by byly upřesněny osnova a požadavky na zpracování závěrečného monografického výstupu a kde by se účastníci projektu přihlásili k podílu, případně gesci ve vztahu ke zpracování jednotlivých částí a oddílů. Výsledkem projektu bude syntetická monografie s osnovou odpovídající osnově projektu jako takového.