Metamorfózy práva V4

2008 Program konference

Ústav státu a práva AV ČR, v.  v.  i.
Fakulta právnická ZČU v Plzni

pořádají

mezinárodní právněteoretickou konferenci

METAMORFÓZY PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ


Datum konání: 11. - 13.6.2008

Místo konání: Znojmo, Loucký klášter

Konference je konána za účelem vytvoření dlouhodobější platformy pro identifikaci hlavních problémů v oblasti práva ve střední Evropě. Předpokládáme, že obdobné setkání by se mělo konat každé dva roky.

Cílem konference by mělo být vytvoření základní představy o společných problémech práva zúčastněných zemí a o jejich příčinách a formulování případných doporučení. Níže navrhované oblasti jsou pouze doporučující a nemají nikterak omezovat přispěvatele. Velmi bychom ovšem přivítali syntetické příspěvky o stavu a hlavních problémech práva v jednotlivých na konferenci zastoupených zemích.. 
Konference by měla vytvořit stálý výbor, který by zprostředkovával kontakty mezi právníky zúčastněných zemí, doporučoval specialisty pro společné problémové okruhy a navrhoval témata pro příští setkání.

Navrhované tématické okruhy:
1. Historie, teorie a metodologie (historické kořeny, metodologické otázky popisu stavu práva ve střední Evropě), obecně teoretická reflexe problémů práva ve střední Evropě (společné a specifické),
2. Legislativa (kvantitativní popis, tvorba práva, legislativní techniky atd.),
3. Soudnictví (se zvláštním zaměřením na ústavní soudnictví),
4. Státní správa a samospráva, 
5. Soukromé právo, 
6. Menšiny a postoj k nim, 
7. Souvislosti s právem EU.

 

PROGRAM

Středa 11. 6. 2008

Loucký klášter
Velká galerie

14.00 - 16.00 hod.  Úvod a  I. tématický okruh - Historie, teorie, metodologie, legislativa

16.00 - 16.20 hod.  coffee break

16.20 - 18.00 hod.  I. tématický okruh - Historie, teorie, metodologie, legislativa - pokračování

20.00 hod. Loucký klášter - prohlídka vinných sklepů s ochutnávkou vína a následným rautem.


Čtvrtek 12. 6. 2008

Loucký klášter
Velká galerie

10.00 - 11.20 hod. I. tématický okruh - Historie, teorie, metodologie, legislativa - pokračování

11.20 - 11.40 hod.  coffee break

11.40 - 13.00 hod. I. tématický okruh - Historie, teorie, metodologie, legislativa - pokračování

13.00 - 14.15 hod.  oběd (Restaurace v areálu koupaliště Louka)

14.15 - 15.50 hod. II. tématický okruh - Soudnictví a soukromé právo

15.50 - 16.15 hod.  coffee break

16.15 - 17.30 hod. II. tématický okruh - Soudnictví a soukromé právo - pokračování

  


Loucký klášter
Malý sál

 

14.15 - 15.50 hod. Metamorfózy veřejné správy - 1. část

15.50 - 16.15 hod.  coffee break

16.15 - 17.30 hod. Metamorfózy veřejné správy - 2. část

18.00 hod.   večeře (Restaurace v areálu koupaliště Louka)

19.00 hod. a 20.00 hod. prohlídka Znojma vyhlídkovým motorovým vláčkem

21.00 hod.  Nový Šaldorf - posezení ve vinném sklepě

 

Pátek 13. 6. 2008

Loucký klášter
Velká galerie

10.00 - 11.20 hod. III. tématický okruh - Národní právo a právo ES/EU

11.20 - 11.40 hod.  coffee break

11.40 - 13.00 hod. III. tématický okruh - Národní právo a právo ES/EU - pokračování

13.00 - 14.15 hod.  oběd (Restaurace v areálu koupaliště Louka)

 


Středa 11. 6. 2008
Velká galerie


14.00 - 16.00 hod.

Úvodní slovo

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR,v.v.i a děkan FPR ZČU v Plzni

 

I. tématický okruh - Historie, teorie, metodologie, legislativa

1. Ústavnosť ústavných zákonov 
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. (PF UPJŠ)

2.  Postmoderní výzvy právu
Mgr. PhDr. Martin Škop, PhD. (PF MU Brno)

3. Politické změny a ústavní kontinuita
prof. Dr. Wojciech Sokolewicz (Polská AV)

4.  Hypertrofie etických kodexů pro  právnická povolání
JUDr. PhDr. Stanislav Balík (Ústavní soud ČR, FPR ZČU)


16.00 - 16.20 hod.  coffee break

 

16.20 - 18.00 hod.


5.  Metamorfózy českého právního řádu hlediska kvantitativního (fakta a spekulace)
JUDr. František Cvrček, CSc. (ÚSP AV ČR, FPR ZČU)

6.  Polská ústava z roku 1997 a Evropská unie - kritické úvahy
prof. Dr. Maria Kruk (Polská AV)

7.  Výkon rozhodnutí polského Ústavního soudu
prof. Dr. Jan Wawrzyniak (Polská AV)

8. Pojem národa a jeho prejavy v právnych  systémech visegrád. krajín
 doc. Dr. Ivan Halász, Ph.D. (Maďarská AV)


Organizátoři zvou všechny účastníky konference na večerní program:
Prohlídka vinných sklepů Louckého kláštera spojená s ochutnávkou vína a následným rautem.

 Čtvrtek 12. 6. 2008
Velká galerie

 


10.00 - 11.20 hod.


9. Tržní hospodářství jako předpoklad lidských práv
Prof. Dr. Michael Bogdan (Univerzita v Lundu, Švédsko)

10. Současné směry teorie argumentace
JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (ÚSP AV ČR a FPR ZČU)

11. Metamorfózy právní historie a platné právo
JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. (FPR ZČU

12.  Příprava právníků v Uhersku před r.1918
Dr. Gábor Schweitzer (Maďarská AV)

 

11.20 - 11.40 hod.  coffee break


11.40 - 13.00 hod.

13.  Proměny legislativy na podkladě kvantitativních ukazatelů
JUDr. František Novák, CSc. (ÚSP AV ČR a FPR ZČU)

14.       K problematike tvorby práva
JUDr. Dušan Nikodým, CSc. (ÚŠP SAV)

15.       Současné problémy metodologie soukromého práva
JUDr. Filip Melzer, PhD., LL.M. (PF UP)


13.00 - 14.15 hod.  oběd

 II. tématický okruh - Soudnictví a soukromé právo


14.15 - 15.50 hod.

16.  Růst moci ústavních soudů - limity a úskalí
JUDr. Ladislav Orosz (Ústavní soud SR)

17. Test ústavnosti právnych predpisov
JUDr. Ludmila Gajdošíková, CSc. (Ústavní soud SR a ÚŠP SAV)

18. V čom spočíva súdna moc?
prof. JUDr. Ján Svák, CSc. (Bratislavská vysoká škola práva)

19.      Sudcovské rozhodovanie na prahu ústavnej a integračnej nerovnováhy
JUDr. Miroslav Slašťan, PhD. (VŠ Banská Bystrica)

 

15.50 - 16.15 hod.  coffee break

 

16.15 - 17.30 hod.

20.      Právní otázka: naděje nebo prokletí českého Nejvyššího soudu v civilních
      sporech
JUDr. Ludvík David, CSc. (Nejvyšší soud ČR)

21. Aktuální problémy právní regulace civilního procesu v ČR 
JUDr. Renata Šínová, PhD. (PF UP)

22.  Prokuratúra v právnom poriadku Slovenskej republiky
JUDr. Štefan Beneč (Krajská prokuratúra Košice)

23. Aktuálne zmeny v pracovnom práve SR po prijatí novely ZP
JUDr. Peter Demek, PhD. (FVS UPJŠ)

 

 

 

 

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština a maďarština
Příspěvky budou publikovány ve sborníku v jazyce českém, slovenském a anglickém.

Přihlášky spolu s potvrzením o úhradě konferenčního poplatku a příp. názvem Vašeho příspěvku zasílejte na adresu Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, 116 00  Praha 1, fax 224 933 056,  nebo na kontaktní e-mail: konferenceznojmo@ilaw.cas.cz, a to nejpozději do 30.4.2008.


Konferenční poplatek činí 2.000,- Kč včetně DPH. 
Zahrnuje náklady spojené s konáním konference a stravné; nezahrnuje náklady na ubytování (snídaně v ubytování) - bližší informace v přiložené přihlášce.

 

Jednání konference moderuje
JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. (ÚSP AV ČR a FPR ZČU)

Jednání kolokvia „Metamorfózy veřejné správy“ moderuje
JUDr. Tomáš Louda, CSc. (ÚSP AV ČR a FPR ZČU)


Počet přihlášených příspěvků převýšil časový rozvrh konference.
Pořadatelé se proto omlouvají všem účastníkům,  jejichž příspěvek nebyl do programu zařazen.
Všechny přihlášené příspěvky však budou zahrnuty do plánovaného sborníku z konference.


Jednotlivé přednášené příspěvky jsou omezeny lhůtou nejvýše 15 minut. 
Těžiště diskuse bude v kuloárech.

 

 

 

Organizační pokyny: