Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Pokyny pro autory – CITACE

VZORY CITACÍ

Kniha

KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 100–105.

RAUSCHER, R. Staré české právo v Randově díle. Praha: [nákl. vl.], 1943, s. 5.

SOMMER, O. Prameny soukromého práva římského. 2. přepracované vydání. [Praha]: Melantrich, [1946], s. 26.

VOJÁČEK, L. – SCHELLE, K. – KNOLL, V. České právní dějiny. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010.

MALÝ, K. – SOUKUP, L. (eds). Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989. Praha: Karolinum, 2004.

Poznámky:

U všech druhů zdrojů je přípustná i varianta uvádění jména autora zkratkou: KNAPP, V. Zvolenou úpravu pak používáme konzistentně v celém dokumentu.

Název knihy, sborníku nebo periodika píšeme kurzivou.

U vydání se zpravidla uvádí pouze 2. a následující vydání, a to v jazyce dokumentu (3rd edition, 3. Auflage atd.).

V případě, že některý údaj není možné zjistit, vynecháme jej. Pokud jej přebíráme z jiného zdroje (např. databáze knihovny) použijeme hranatých závorek.

V intervalu od–do (stránky, letopočty) používáme pomlčku bez mezer (–), nikoliv spojovník (-).

Zatímco „ed." či „Hrsg." se píše s tečkou, v plurálu za „eds" tečku nepíšeme.

Kapitola v knize – příspěvek ve sborníku – komentáře

PAUKNEROVÁ, Monika. Mezinárodní právo soukromé. In: MASOPUST, Zdeněk (ed.). Právo a stát na stránkách Právníka. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011, s. 369–370.

ELIÁŠ, K. Komentář k § 20i. In: ŠVESTKA, J. – SPÁČIL, J. – ŠKÁROVÁ, M. – HULMÁK, M. Občanský zákoník I. § 1–459. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 276.

Článek v časopisu

ŠTURMA, Pavel. Aplikace pravidel o odpovědnosti států v mezinárodním investičním právu. Právník. 2012, roč. 151, č. 9, s. 958.

THYM, D. “United in Diversity” – The Integration of Enhanced Cooperation into the European Constitutional Order. German Law Journal. 2005, Vol. 6, No. 11, s. 1734.

Poznámka:

U časopisu se uvádí ročník a číslo v jazyce dokumentu (Vol./No., Jhrg./Nr. atd.).

Příspěvek na webové stránce

KÜHN, Zdeněk. Jak zlepšit české právní informační systémy? In: Jiné právo [online]. 23. 2. 2008 [cit. 2012-08-29]. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.cz/2008/02/jak-zlepit-esk-prvn-informan-systmy.html.

Článek v on-line časopisu

DOLEŽAL, Tomáš. Kompenzační schémata v případě odpovědnosti zdravotnických pracovníků za chybně provedený lékařský zákrok: Lze nalézt inspirativní právní transplantát? Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2011, roč. 1, č. 2 [cit. 2012-08-29]. Dostupné z: http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/8.

 

Zkrácená citace (při dalším citováním díla)

Kniha

KNAPP, V. Teorie práva, s. 249–250.

Článek (název článku v tomto případě kurzivou):

ŠTURMA, Pavel. Aplikace pravidel o odpovědnosti států v mezinárodním investičním právu, s. 958.

Ibidem.

Poznámky:

Ve zkrácené citaci vynecháváme bibliografické údaje, název práce nezkracujeme.

Ve zkrácené citaci článku v časopisu nebo kapitoly v knize je název článku (kapitoly) kurzivou.

Při citování téhož díla v bezprostředně následující poznámce pod čarou použijeme „Ibidem.", případně „Ibidem, s. 100."

V poznámkách pod čarou neodkazujeme na čísla jiných poznámek v textu, nýbrž na konkrétní zdroje.

 

Pravidla číslování a členění kapitol

1. Úvod a závěr příspěvku nečíslujeme.
2. Text je kromě úvodu a závěru rozčleněn do očíslovaných kapitol.
3. Pro číslování kapitol a podkapitol užíváme desetinné třídění, a to nejvýše o třech úrovních. Na konci číselného označení nepíšeme tečku.
4. Pro členění na úrovni odstavců [např. a), b)... ] a pro výčty používáme zvolený typ označení konzistentně v celém dokumentu.