Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Pokyny pro autory

Nabídka rukopisu

1. Rukopisy redakci zasílejte v elektronické verzi, a to na e-mailovou adresu. Rukopisy je možné zasílat i klasickou poštou, současně ale musí být e-mailem doručena i elektronická verze textu. Redakcí nevyžádané rukopisy se nevracejí autorům zpět. Veškerou korespondenci adresujte redakci, na její e-mailovou adresu pravnik@ilaw.cas.cz.
 
2. Rukopis stati je třeba redakci nabídnout v plné a anonymní variantě. Plná varianta je článek v podobě, v jaké má být publikován. Musí obsahovat název v češtině (slovenštině) a angličtině; český (slovenský) a anglický abstrakt v rozsahu 1200–1500 znaků; cca pět klíčových slov v češtině (slovenštině) a angličtině. 
 
Anonymní varianta musí být naprosto identická s plnou variantou vyjma níže uvedených změn:
- musí být smazáno jméno autora/autorky;
- musí být smazány všechny odkazy na granty a jiné formy podpory, podle nichž je možné identifikovat autora/autorku;
- odkazuje-li autor/ka na své vlastní práce, musí být odkazy formulovány tak, aby znemožňovaly identifikaci; redakce Právníka obecně doporučuje, aby autoři citovali své vlastní publikace uvážlivě;
- stejně tak je třeba smazat nebo upravit další formulace, které umožňují identifikaci autora/autorky.
 
3. Redakce nenese odpovědnost za případné důsledky plynoucí z nedostatečné anonymizace textu. Současně si ovšem vyhrazuje právo v textu provádět další anonymizační zásahy. Nedostatečná anonymizace může mít za následek zdržení v recenzním řízení.
 
4. Zprávy o událostech z vědeckého života zasílejte redakci zpravidla do měsíce od jejich konání. Vyžaduje se, aby zpráva o události obsahovala charakteristiku jejího průběhu, informace o významnějších závažných tezích referujících, jakož i o některých názorech diskusní povahy a argumentech, jež případně zazněly v podnětných diskusích navazujících na některé příspěvky.
 
5. Recenze musí obsahově překračovat rámec anotace. Vyžaduje se, aby recenze obsahovala kromě charakteristiky struktury a obsahu posuzovaného díla také kritické zhodnocení díla co do jeho předností i nedostatků. To předpokládá poukaz na klady práce a na její přínos pro daný obor doložený konkrétními příklady, zároveň také referovat o těch názorech autora recenzované publikace, k nimž je důvod mít výhrady nebo jež si zaslouží další diskusi, další argumentační prohloubení nebo dopracování.
 
6. Rukopis, který nesplňuje formální náležitosti vyplývající z těchto Pokynů, nemůže být přijat do recenzního řízení.
 
7. Při veškeré korespondenci uvádějte vždy Vaše kontaktní údaje: jméno s uvedením všech titulů, působiště, e-mail (bude zveřejněno v časopise), poštovní adresu a telefonní číslo.  

 

Formální požadavky

1. Maximální počet stran článku (stati) by zpravidla neměl přesáhnout 25 normostran. Redakce nevylučuje výjimečné otištění rozsáhlejších statí zásadního významu.
 
2. Rukopis by měl splňovat následující formální požadavky – velikost písma 12, typ písma Times New Roman, řádkování 1,5 a okraje na každé straně 2,5 cm. Je třeba, aby každý rukopis byl průběžně stránkován a přehledně členěn do odstavců a kapitol doplněných případně o mezititulky.
 
Elektronická verze rukopisu musí být zpracována v některém z obecně dostupných tiskových editorů (např. MS Word).

Poznámky v rukopisu číslujte průběžně a zařaďte dole na stránce v poznámce pod čarou (poznámky patové). Veškeré citace provádějte v souladu s ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.
Podrobnější návod ke zpracování bibliografických odkazů a dalších náležitostí viz Pokyny pro autory – citace, které jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách časopisu.

3. Autoři jsou plně odpovědní za jazykovou a formální úroveň rukopisu, která je jedním z dílčích kritérií celkového hodnocení. Redakce provádí pouze nezbytné základní jazykové úpravy přijatých textů.
 

Autorská práva a původnost nabízeného rukopisu

1. Předpokládá se, že nabízený rukopis nebyl dosud publikován. Redakce očekává, že ji autoři budou informovat o skutečnosti, že celý rukopis nebo jeho část nebo některé podstatné výsledky již byly publikovány v jiné publikaci na úrovni článku v recenzovaném vědeckém časopise nebo monografie. V případě předložení rukopisu vycházejícího z kvalifikační studentské práce, je třeba tuto skutečnost redakci sdělit.
 
2. Dále se předpokládá, že nabízený příspěvek je dostatečně odlišný od jiných textů vydaných nebo určených k vydání v některém recenzovaném časopise nebo monografii. Zjištění opaku může vést k ukončení recenzního řízení.
 
3. Redakce předpokládá, že předložený rukopis je původním akademickým dílem. V případě opaku je třeba uvést všechny okolnosti, které by mohly vést k pochybnostem, zda je rukopis výsledkem nezávislého bádání. Poskytnutím rukopisu (autorského díla) redakci bere autor na vědomí, že dílo bude po svém zveřejnění v Právníku poskytnuto k online přístupu uživatelům Internetu a uchováno Knihovnou AV ČR. Do přijetí k publikaci je autor oprávněn redakci sdělit, že poskytnutí svého díla k online přístupu nepovoluje. Autorova práva k dalšímu užití díla tím nejsou dotčena.