Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Pokyny pro autory

Nabídka rukopisu

1. Rukopisy i veškerou korespondenci zasílejte redakci na e-mailovou adresu pravnik@ilaw.cas.cz. Vždy uvádějte svoje kontaktní údaje: jméno s uvedením všech titulů, působiště, e-mail (vhodný pro zveřejnění v časopise, není povinný), poštovní adresu a telefonní číslo, identifikátor ORCID, jméno školitele, jste-li student (školitele nezapojujeme do recenzování).

2. Rukopis stati je třeba redakci nabídnout v plné a anonymní variantě. Plná varianta je článek v podobě, v jaké má být publikován. Musí obsahovat název v češtině (slovenštině) a angličtině; český (slovenský) a anglický abstrakt v rozsahu 1 200 – 1 500 znaků; cca pět klíčových slov v češtině (slovenštině) a angličtině. (K recenzi ani zprávě z vědeckého života abstrakt a klíčová slova nepřipojujte.)
 
Anonymní varianta musí být naprosto identická s plnou variantou vyjma níže uvedených změn:
- musí být smazáno jméno autora/autorky;
- musí být smazány všechny odkazy na granty a jiné formy podpory, podle nichž je možné identifikovat autora/autorku;
- odkazuje-li autor/ka na své vlastní práce, musí být odkazy formulovány tak, aby znemožňovaly identifikaci; redakce Právníka obecně doporučuje, aby autoři citovali své vlastní publikace uvážlivě;
- stejně tak je třeba smazat nebo upravit další formulace, které umožňují identifikaci autora/autorky.
 
3. Redakce nenese odpovědnost za případné důsledky plynoucí z nedostatečné anonymizace textu. Současně si ovšem vyhrazuje právo v textu provádět další anonymizační zásahy. Nedostatečná anonymizace může mít za následek zdržení v recenzním řízení.
 
4. Zprávy o událostech z vědeckého života zasílejte redakci zpravidla do měsíce od jejich konání. Vyžaduje se, aby zpráva o události obsahovala charakteristiku jejího průběhu, informace o významnějších závažných tezích referujících, jakož i o některých názorech diskusní povahy a argumentech, jež případně zazněly v podnětných diskusích navazujících na některé příspěvky.
 
5. Recenze musí obsahově překračovat rámec anotace. Vyžaduje se, aby recenze obsahovala kromě charakteristiky struktury a obsahu posuzovaného díla také kritické zhodnocení díla co do jeho předností i nedostatků. To předpokládá poukaz na klady práce a na její přínos pro daný obor doložený konkrétními příklady, zároveň také referovat o těch názorech autora recenzované publikace, k nimž je důvod mít výhrady nebo jež si zaslouží další diskusi, další argumentační prohloubení nebo dopracování.
 
6. Rukopis, který nesplňuje formální náležitosti vyplývající z těchto pokynů, nemůže být přijat do recenzního řízení.

 

Formální požadavky

1. Maximální rozsah článku (stati) by zpravidla neměl překročit 53 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou. Redakce nevylučuje výjimečné otištění rozsáhlejších statí zásadního významu. Doporučený rozsah recenze a zprávy z vědeckého života je 9 000 – 18 000 znaků.

2. Rukopis by měl splňovat následující formální požadavky – velikost písma 12, typ písma Times New Roman, řádkování 1 a okraje na každé straně 2,5 cm. Je třeba, aby každý rukopis byl průběžně stránkován a přehledně členěn do odstavců a kapitol doplněných o mezititulky. Úvod a závěr se nečíslují.
 
Elektronická verze rukopisu musí být zpracována v některém z obecně dostupných tiskových editorů (např. MS Word).

Poznámky v rukopisu číslujte průběžně a zařaďte dole na stránce v poznámce pod čarou (poznámky patové). V poznámkách neodkazujte na jiné poznámky v textu, nýbrž na konkrétní zdroje. Veškeré citace provádějte v souladu s Pokyny pro autory – citace.

3. Autoři jsou plně odpovědni za jazykovou a formální úroveň rukopisu, která je jedním z dílčích kritérií celkového hodnocení. Redakce provádí pouze nezbytné základní jazykové úpravy přijatých textů.
 

Autorská práva a původnost nabízeného rukopisu

1. Předpokládá se, že nabízený rukopis nebyl dosud publikován. Autoři při nabídce rukopisu informují redakci o skutečnosti, že celý rukopis nebo jeho část nebo některé podstatné části již byly publikovány. Informovat je nutno i o zveřejnění na internetu, včetně úložiště vysoké školy.

2. Dále se předpokládá, že nabízený rukopis je dostatečně odlišný od jiných textů vydaných nebo určených k vydání. Zjištění opaku může vést k ukončení recenzního řízení.

3. Předpokládá se, že rukopis je původním akademickým dílem. V případě opaku je třeba uvést všechny okolnosti, které by mohly vést k pochybnostem, zda je rukopis výsledkem nezávislého bádání.

4. V případě, že rukopis vychází ze školního díla (diplomová, disertační, kvalifikační práce apod.) je třeba tuto skutečnost redakci sdělit. Je přitom nezbytné, aby rukopis, který vychází z této již publikované práce, byl rozšířen nejméně o třetinu obsahující zcela nové části.

5. Poskytnutím rukopisu (autorského díla) redakci bere autor na vědomí, že dílo bude po svém zveřejnění v Právníku poskytnuto k online přístupu uživatelům internetu a uchováno zejména Knihovnou AV ČR. Do přijetí k publikaci je autor oprávněn redakci sdělit, že poskytnutí svého díla k online přístupu nepovoluje. Autorova práva k dalšímu užití díla tím nejsou dotčena.