Citation Samples

Book

KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 100–105.

RAUSCHER, R. Staré české právo v Randově díle. Praha: [nákl. vl.], 1943, s. 5.

SOMMER, O. Prameny soukromého práva římského. 2. přepracované vydání. [Praha]: Melantrich, [1946], s. 26.

VOJÁČEK, L. – SCHELLE, K. – KNOLL, V. České právní dějiny. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010.

MALÝ, K. – SOUKUP, L. (eds). Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989. Praha: Karolinum, 2004.

Note:
- permissible is also another variant of writing the author's name: KNAPP, V. The same holds also for citing other sources.
- edition is in general specified only if it is 2nd or later edition, always in the same language as the rest of the document.
- if some information cannot be found omit it. When taking information from another source (e.g. database in a library) use square brackets:

Chapters from books – contribution to a collection – comments 

PAUKNEROVÁ, Monika. Mezinárodní právo soukromé. In: MASOPUST, Zdeněk (ed.). Právo a stát na stránkách Právníka. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011, s. 369–370.

ELIÁŠ, K. Komentář k § 20i. In: ŠVESTKA, J. – SPÁČIL, J. – ŠKÁROVÁ, M. – HULMÁK, M.  Občanský zákoník I. § 1–459Komentář. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 276.

Articles in journals

ŠTURMA, Pavel. Aplikace pravidel o odpovědnosti států v mezinárodním investičním právu. Právník. 2012, roč. 151, č. 9, s. 958.

Articles in online journals 

DOLEŽAL, Tomáš. Kompenzační schémata v případě odpovědnosti zdravotnických pracovníků za chybně provedený lékařský zákrok: Lze nalézt inspirativní právní transplantát? Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2011, roč. 1, č. 2, [cit. 2012-08-29]. Dostupné z: <http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/8>.

Contribution on the website

KÜHN, Zdeněk. Jak zlepšit české právní informační systémy? In: Jiné právo [online]. 23. 2. 2008 [cit. 2012-08-29]. Dostupné z: <http://jinepravo.blogspot.cz/2008/02/jak-zlepit-esk-prvn-informan-systmy.html>.

Short form citation (when citing the work repeatedly)

KNAPP, V. Teorie práva, s. 249–250.