Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Základní informace

Právník je teoretický časopis pro otázky státu a práva. „Vlajková loď“ ÚSP je nejstarší vycházející právní periodikum v České republice a jedno z nejstarších vycházejících v Evropě. Dlouhodobě patří k nejlépe hodnoceným právnickým časopisům v České republice.

Zaměření: Jako obecný právnický časopis přináší Právník články a komentáře o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. Pravidelně otiskuje recenze vztahující se k aktuálním knižním titulům a podává zprávy o konání významných konferencí, seminářů i o dalších vědeckých událostech v ČR i v zahraničí. Právník také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. Přijímá příspěvky na jakékoli aktuální právní téma.

Recenzní řízení: Články před uveřejněním procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením. Dva posuzovatelé z daného oboru (zejména členové redakční rady) vyjadřují své stanovisko o vhodnosti publikace v časopisu, hodnotí obsahovou, stylistickou i formální stránku textu. Oba posudky jsou spolu se závěrem redakce poskytnuty autorovi/autorce jako cenná zpětná vazba, která umožňuje text v případě potřeby vhodně přepracovat a zdokonalit (blíže viz Pro autory – Recenzní řízení).

Autorské honoráře: Otištěné příspěvky jsou honorovány (s výjimkou recenzí a zpráv z vědeckého života).

Jazyk: Jsou přijímány články napsané v češtině a ve slovenštině. Ke každému článku (kromě recenze či zprávy z vědeckého života) je připojen český a anglický abstrakt a klíčová slova. Obsah každého čísla je uveden v jazyce českém a anglickém.

Databáze: Právník je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR), v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries) a v databázi ERIH PLUS, EBSCO a od čísla 1/2021 také v prestižní databázi SCOPUS.

Právní informační systémy: Právník je k dispozici v systémech ASPI a CODEXIS (zde po šesti měsících od vydání).

Open Access: Vydavatel si vyhrazuje právo zveřejnit vybrané články pod veřejnou licencí neziskové organizace Creative Commons typu CC-BY 4.0.

Vydavatel: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, 110 00 Praha 1, IČ 68378122.

Vychází 12x ročně.

ISSN 0231-6625, MK reg. č. E 558

Časopis má vlastní doménu www.pravnik.eu