Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Základní informace

Právník je teoretický časopis pro otázky státu a práva. „Vlajková loď“ ÚSP, je nejstarší vycházející právní periodikum v České republice a zřejmě jedno z nejstarších vycházejících v Evropě.

Jako obecný právnický časopis přináší články a komentáře o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. Pravidelně otiskuje recenze vztahující se k aktuálním knižním titulům a podává zprávy o konání významných konferencí, seminářů i o dalších vědeckých událostech v ČR i v zahraničí. Právník také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. I když je primárně určen domácím čtenářům, zahraniční zájemci mohou využít anglických, případně francouzských či německých souhrnů, které jsou soustavně připojovány k hlavním článkům a studiím. Právník je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od jakéhokoli autora na jakékoli aktuální právní téma.

Jeho vydavatelem je Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, 116 00 Praha 1, IČ 68378122.

Vychází 12x ročně.

ISSN 0231-6625, MK reg. č. E 558

Obsah každého čísla je v jazyce českém a anglickém.

Ke každému článku je připojen český a anglický abstrakt a klíčová slova.

Články před uveřejněním v časopise Právník procházejí recenzním řízením. Dva posuzovatelé z daného oboru (zejména členové redakční rady) vyjadřují své stanovisko o vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pro autory – Recenzní řízení).

Časopis Právník je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR), v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries) a databázi ERIH Plus a EBSCO.

Časopis má vlastní doménu www.pravnik.eu.