Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Svoboda projevu právnických osob na internetu z pohledu Evropského soudu pro lidská práva

Alla Tymofeyeva
  • Právník 2/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 140-155
  • Rubrika: Stati

S ohledem na rapidní vývoj nových technologií, kam patří také internet, vzniká potřeba právní regulace obsahu, který se objevuje na webových stránkách provozovatelů internetových platforem. Regulace takového obsahu však nesmí zasahovat do samotné podstaty práva na svobodu projevu. Omezení stanovená vládami musí sledovat legitimní cíl a být nezbytná v demokratické společnosti. Cílem tohoto článku je popsat základní pravidla ochrany práva na svobodu projevu právnických osob podle čl. 10 Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP) v souvislosti s projevy na internetu a zamyslet se nad právní regulací projevů týkajících se covidu-19. S ohledem na zmíněný cíl je výzkum rozdělen do tří částí. V první části jsou vymezeny obecné principy práva EÚLP týkající se práva na svobodu projevu a specificky jsou zdůrazněna pravidla ochrany projevů na internetu. Druhá část nabízí rozbor judikatury Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) týkající se námitek právnických osob ohledně porušení čl. 10 v souvislosti s jejich činností na internetu. Poslední, třetí část je věnována zamyšlení nad omezeními projevů týkajících se covidu-19, zejména jejich souladu s článkem 10 EÚLP.

Klíčová slova: Evropský soud pro lidská práva (ESLP), Evropská úmluva o lidských právech (EÚLP), nové technologie, svoboda projevu, právnické osoby