Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Virtuální vlastnictví: problémy spojené s přechodem do virtuálního prostředí z pohledu práva a kritika dosavadního přístupu

Jana Soukupová
  • Právník 2/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 112-125
  • Rubrika: Stati

Předmětem článku je virtuální vlastnictví se zaměřením na virtuální předměty v počítačových hrách, simulacích a virtuální a rozšířené realitě. Virtuální vlastnictví je pojem, který se již zhruba dvacet let objevuje v právní literatuře. Jeho uchopení je ovšem stále poměrně nestálé a jeho význam nejistý. Od prvního výskytu tohoto pojmu se ovšem společnost nejenom nezměnila, ale stále více se pohybuje v digitálním prostředí. Od vlastnictví hmotných nosičů se stále více posouvá k pouhému přístupu do různých databází plných hudby, filmů či knih. Obdobný význam nesou i virtuální předměty, ať už v počítačových hrách, či v rozšířené a virtuální realitě. Otevírá se tedy otázka, zdali by (zejména občanské) právo nemělo projít revolucí a začít reflektovat tento fenomén. Článek analyzuje dosavadní literaturu spojenou s virtuálním vlastnictvím a následně ji reflektuje. Cílem článku je identifikace sporných otázek, kritika dosavadního přístupu a otevření širší debaty týkající se právní úpravy virtuálních předmětů. Za hlavní problém autorka považuje absenci analýzy technických aspektů virtuálních předmětů a přílišné lpění na tématu vlastnictví namísto obecné debaty nad právní povahou virtuálních předmětů jako takových.

Klíčová slova: virtuální vlastnictví, virtuální předměty, virtuální realita, rozšířená realita