Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Věk trestní odpovědnosti a prevence kriminality mládeže

Salkova, Ekaterina - Rojčev, Ranko
  • Právník 11/2017
  • Ročník: 156
  • Strany: 989-998
  • Rubrika: Stati

Článek se zabývá otázkami souvisejícími se zákonným stanovením věkové hranice jako předpokladupro trestněprávní odpovědnost, s opatřeními a tresty, jež lze uplatňovat vůči mladistvým delikventům,a s postupy, podle nichž jsou přijímány příslušná opatření a vyměřovány příslušné tresty. Na základěanalýzy autoři doporučují, aby byl zrušen postih tzv. statusových přestupků proti zákonu, aby byla zavedenarestorativní justice, a aby byly zřízeny specializované kompetentní úřady, jež by braly v úvahu věkmladistvého provinilce v průběhu celého konání, včetně vyměření příslušných sankcí.

Klíčová slova: kriminalita mládeže, prevence kriminality, trestní odpovědnost - věková hranice, trestní odpovědnost mladistvého