Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Ruská revolúcia, federalizmus a práva národnostných menšin

Halász, Ivan
  • Právník 11/2017
  • Ročník: 156
  • Strany: 949-960
  • Rubrika: Stati

Príspevok sa venuje krátkej histórii národnostnej politiky ZSSR od roku 1917 až po rok 1991.Osobitnú pozornosť venuje historickým a ideologickým aspektom tejto politiky. Jedným zo základných pilierov tejto politiky bolo ťažko uchopiteľné právo národov na sebaurčenie, ktoré vo vnútropolitickej rovine umožnilo vznik sovietskeho federalizmu, v medzinárodnoprávnej sfére zase zintenzívnilo proces dekolonizácie. Príspevok sa krátko venuje aj vplyvu sovietskej národnostnej politiky na jeho satelity po roku 1945. Tu tento vzor po určitý čas pomohol revitalizovať klasickú národnostnú politiku založenú na práve na vzdelanie vo vlastno jazyku a používanie tohto jazyka vo verejnom styku. Paradoxne, práve paralelne s ideologickým oslabovaním tohto vplyvu po roku 1968 sa začali intenzívnejšie prebúdzať nacionalistické tendencie v rámci jednotlivých štátov strednej a východnej Európy.

Klíčová slova: federalismus, národnostní menšiny, Říjnová revoluce, sebeurčení národů