Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Historie časopisu

Karel Jaromír ErbenČasopis Právník začal vycházet v roce 1861. Podnět k jeho založení vyšel od skupiny intelektuálů, do níž náležel velký český spisovatel, právník a historik 19. století Karel Jaromír Erben, právník a představitel vlastenecké šlechty Rudolf, kníže z Thurn-Taxisu, a zástupce mladých právníků Jan Jeřábek. V souladu s úmysly svých zakladatelů bylo posláním nového časopisu obnovit pověst právní vědy v českém jazyce a přispívat k celkovému rozvoji českého právnického bádání a diskuze. Založení časopisu tak bylo nepochybně jedním z bezprostředních projevů českého národního obrození. Poté, co se v roce 1864 redakce Právníka spojila s Jednotou právnickou, proměnil se časopis postupně v hlavní fórum české právnické obce, na jehož stránkách se výrazně odrážely tehdy moderní přístupy k právu a právní vědě. Vzestup časopisu byl zásluhou jeho nových redaktorů, zejména Antonína Randy, profesora Karlovy univerzity, jedné z velkých osobností středoevropské nauky soukromého práva a později člena Královské české akademie věd a umění, a Jakuba Škardy, známého právního praktika a organizátora právního a společenského života. Ne náhodou ocenil tak první kongres českých právníků konaný v Praze v roce 1904 časopis Právník za mimořádný přínos pro povznesení české právní vědy i české právní terminologie.

Jan JeřábekHistorie časopisu neustala ani s nástupem nového století, přestože podmínky v české právní vědě se podstatně změnily a vzniklo množství konkurenčních právnických periodik. Co bylo závažnější, 20. století konfrontovalo Právníka, jeho redaktory a přispěvatele s neočekávanými událostmi majícími hluboké politické a sociální důsledky, z nichž nejtěžšími byly dvě světové války a vzestupy totalitních režimů. Tyto události se dotkly i časopisu, jehož vydávání přešlo v 50. letech z Jednoty právnické na Ministerstvo spravedlnosti, které jej posléze přeneslo na ÚSP. Stránky tohoto časopisu však rovněž přinášejí svědectví o obdobích obnovy a návratu k principům demokratického právního státu.

Z hlediska své historie tak Právník jedinečným způsobem ztělesňuje tradici českého právního bádání.