Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Posouzení právní úpravy propuštění ze služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti z pohledu zákazu diskriminace

Zdeněk Fiala – Kristýna Mlezivová
  • Právník 7/2024
  • Ročník: 163
  • Strany: 732-745
  • Rubrika: Stati

Těžiště příspěvku spočívá v podrobné analýze jednoho z nejfrekventovanějších a současně nejproblematičtějších propouštěcích důvodů ze služebního poměru příslušníka bezpečnostního sboru, a to ztráty zdravotní způsobilosti z pohledu zákazu diskriminace s poukazem na hlavní aplikační problémy. Hlavním cílem je posouzení otázky, zda úprava nové vyhlášky o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech obstojí ve světle rozsudku Evropského soudního dvora ve věci XX versus Tartu Vangla. Autoři zejména uvažují nad přílišnou přísností vyhlášky ve vztahu k určitým typům nemocí a možností příslušníka rozporovat dané onemocnění jako diskriminačního důvodu k propuštění. Aktuálnost zkoumané problematiky nepochybně zvyšuje i skutečnost, že minulý rok byla v rámci Ministerstva vnitra ČR zřízena pracovní skupina pro novelizaci zákona o služebním poměru, jejímž cílem je mimo jiné vyplnění mezer v zákoně a reakce na vývoj legislativy, judikatury a společnosti. Pozbytí zdravotní způsobilosti jako jeden z nejvíce využívaných důvodů propuštění by ve světle judikatury Evropského soudního dvora zejména neměl být opomenut.

Klíčová slova: služební poměr, příslušník bezpečnostního sboru, propuštění, zdravotní způsobilost, lékařská prohlídka, zdravotní postižení, diskriminace, zásada rovnosti