Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Pracovněprávní pojetí funkce děkana na veřejné vysoké škole

Vojtěch Jirásko – Petr Podrazil
  • Právník 7/2024
  • Ročník: 163
  • Strany: 712-731
  • Rubrika: Stati

Článek analyzuje pracovněprávní souvislosti spojené s procesem jmenování a odvolání děkana veřejné vysoké školy. Byť se jedná o poměrně úzký segment osob, kterých se předmětné procedury dotýkají, je třeba mít na zřeteli, že není-li dána jistota právní pozice u vrcholného funkcionáře fakulty, mohou být závažným způsobem paralyzovány pracovněprávní vztahy ostatních zaměstnanců dotčené fakulty, potažmo celé univerzity. Zkoumaná problematika musí být vnímána jak v soukromoprávním, tak veřejnoprávním kontextu. V soukromoprávním měřítku je zapotřebí zodpovědět, zda jmenováním děkana do funkce dochází ke vzniku nového pracovního poměru, či se stávající pracovní poměr mění co do druhu práce (a to včetně změny na pracovní poměr s vícečetným druhem práce). Současně musí být pozornost věnována vzájemným vztahům mezi skončením pracovního poměru a odvoláním z funkce. Ustanovení zákoníku práce je dále nutno vykládat v návaznosti na relevantní ustanovení zákona o vysokých školách, jenž pro jmenování i odvolání vrcholného fakultního funkcionáře stanoví zvláštní procesní postupy. Zákonem stanovené procedury jsou aplikovatelné pro všechny veřejné vysoké školy univerzitního typu. Odchylné procedury se uplatní v případě katolických teologických fakult, u nichž je pozice děkana obsazována se spolupůsobením Kongregace pro katolickou výchovu v Římě.

Klíčová slova: děkan, veřejná vysoká škola, jmenování, odvolání, pracovněprávní vztah, rozvázání pracovního poměru, výpověď, velký kancléř, teologické fakulty