Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K promlčení práva přiznaného cizím soudním rozhodnutím nebo cizím rozhodčím nálezem

Magdalena Pfeiffer
  • Právník 4/2024
  • Ročník: 163
  • Strany: 309-321
  • Rubrika: Stati

Článek se zabývá problematikou určování relevantní právní úpravy promlčení, a tedy i délky promlčecí lhůty v souvislosti s přeshraničním výkonem soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů. Prameny mezinárodního práva soukromého, kterými jsou vázány české soudy, neobsahují, až na výjimky, které jsou v článku pojednány, výslovnou úpravu promlčení v případě nuceného výkonu práva již přiznaného cizozemským rozhodnutím. Článek hledá odpověď na otázku, podle jakého práva soud státu, na jehož území je výkon cizího rozhodnutí navrhován, promlčení k námitce ze strany povinného posuzuje. Zda soud ve státě výkonu vychází ze své národní úpravy promlčení, nebo aplikuje lex causae, a zda může hrát roli rovněž úprava promlčení v právním řádu státu, na jehož území bylo rozhodnutí vydáno.

Klíčová slova: výkon cizích rozhodnutí, promlčení výkonu, vykonatelnost, promlčecí lhůta, lex causae