Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Digitálne dôkazy z otvorených zdrojov

Michal Klenka
  • Právník 6/2023
  • Ročník: 162
  • Strany: 508-529
  • Rubrika: Stati

Cieľom článku je priblíženie problematiky použitia informácií získaných z digitálnych otvorených zdrojov, slúžiacich ako dôkazy v konaniach týkajúcich sa porušení medzinárodného trestného práva, ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva. Okrem poskytnutia základných definícií a právnych otázok, ktoré je potrebné zodpovedať pred ďalším použitím takto získaných dôkazov, článok kriticky analyzuje rôzne aspekty, ktoré predmetný druh dôkazov otvára (noví aktéri, sprostredkovanosť, objektivita a subjektivita). Napriek ich jednoznačným výhodám využívania, netreba opomínať ani určité s tým spojené problematické otázky, výzvy, najmä z dôvodu, že digitálny formát umožňuje pomerne jednoduchú manipuláciu a falšovanie, ktoré v niektorých prípadoch predstavuje neodstrániteľnú prekážku pri zisťovaní autenticity dôkazu a jeho pôvodu. Pozornosť je rovnako zameraná na zraniteľné miesta pri používaní informácií zo sociálnych médií (objem vytváraného obsahu, jeho moderácia platformami a otázka metadát), nakoľko obsah, ktorý sa na nich objavuje, odráža nielen povahu súčasného vedenia medzinárodného alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu, ale aj dezinformácií, ktoré ovplyvňujú spoločnosť. Vzhľadom na rastúce množstvo hacknutých a uniknutých informácií vo verejnej doméne, článok sa v záverečnej časti zaoberá použiteľnosťou predmetných informácií ako dôkazov v súdnom konaní a rozoberá s tým súvisiace právno-etické otázky prípustnosti.

Klíčová slova: medzinárodné trestné právo, digitálny dôkaz z otvorených zdrojov, sociálne média, hacknuté a uniknuté informácie, verejná doména