Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Objektivita a vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání: nepochopený mýtus rovnosti všech hlasů

Martin Škop – Lenka Waschková Císařová
  • Právník 5/2023
  • Ročník: 162
  • Strany: 379-392
  • Rubrika: Stati

Pojmy objektivita a vyváženost patří k ústředním normativním pojmům regulace rozhlasového a televizního vysílání (viz § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání). Navzdory častému použití těchto korektivů audiovizuálního vysílání neexistuje dostatečná shoda na jejich obsahu, respektive vymezení. Vzhledem ke kritickému zaměření si příspěvek jako východisko zvolil mediální teorii, která chápe pojmy objektivita a vyváženost v odlišném kontextu, než odpovídá jejich používání v právním prostředí. Důvodem je jejich nedostatečné uchopení a „strojový“ přístup k chápání vyváženosti či objektivity jak v mediální praxi, tak v následném právním hodnocení. Základem článku je proto analýza mediálně-teoretického přístupu a následně dosavadních poznatků právní teorie i praxe, která poskytuje fundovaný základ pro další úvahy. Na základě těchto zjištění článek předkládá hodnotově kognitivní instrumentárium nabízející vhodné postupy pro posuzování, zda se konkrétní sdělení (mediální obsah) nachází v rozsahu relativně abstraktních pojmů objektivita a vyváženost. Metodologicky je příspěvek pojat doktrinálně jako hledání koherence mezi mediálně-teoretickým přístupem a právním řešením problémů spojeným s objektivitou a vyvážeností v rozhlasovém a televizním vysílání.

Klíčová slova: objektivita, vyváženost, regulace rozhlasového a televizního vysílání, audiovizuální regulace