Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právo na pokojné zhromažďovanie a možnosti jeho obmedzenia

Jozef Čentéš – Andrej Beleš
  • Právník 3/2023
  • Ročník: 162
  • Strany: 257-280
  • Rubrika: Stati

Právo na pokojné zhromažďovanie patrí medzi základné práva zaručené na úrovni vnútroštátneho práva, medzinárodného práva ako aj práva Európskej únie. Uplatňovanie tohto práva predstavuje jednu z hlavných foriem aktívnej účasti jednotlivcov na verejnom živote, ktorým poskytuje účinný prostriedok k vyjadrovaniu názorov na politické aj iné spoločenské otázky, pričom ho možno chápať aj ako kolektívny výkon slobody prejavu. Z týchto dôvodov vystupuje do popredia otázka nielen zaručenia tohto práva, ale aj vymedzenia podmienok na jeho obmedzenie. Vzhľadom na pôvodne spoločnú právnu úpravu tohto práva v podmienkach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ako aj jej nástupníckych štátov a aktuálne problémy uplatňovania tohto práva sa autori zamýšľajú nad právnou úpravou tohto práva, možnosťami jeho obmedzenia z hľadiska najmä prijatých opatrení orgánmi verejnej moci.

Klíčová slova: právo na pokojné zhromažďovanie, základné práva, sloboda prejavu, uplatňovanie, obmedzenie, orgán verejnej moci