Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právna povaha naliehavého právneho záujmu

Katarína Gešková
  • Právník 9/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 897-923
  • Rubrika: Stati

Autorka sa v článku venuje otázke, akú právnu povahu má naliehavý právny záujem na určení práva, ktorý súd skúma pri určovacej žalobe. Autorka zisťuje, že na túto otázku nie je v právnej doktríne jednoznačná odpoveď. V zásade možno povedať, že existujú dva názorové prístupy. Podľa prvého je právny záujem hmotnoprávnou podmienkou a súčasťou hmotnoprávneho nároku. Podľa druhého z nich ide o procesný predpoklad. Článok detailne rozoberá tieto dva prístupy a poukazuje na rozdielne názory súdnej praxe a právnej teórie. Za podstatné autorka považuje najmä to, aké sú praktické následky záveru, že právny záujem má hmotnoprávnu alebo procesnú povahu. Dospieva k záveru, že naliehavý právny záujem má procesnú povahu a súd ho skúma ex offo. Zamýšľa sa nad tým, že ak má naliehavý právny záujem procesnú povahu, či je procesnou podmienkou. Skúmanie je doplnené aj o stručnú komparáciu v rámci stredoeurópskeho priestoru.

Klíčová slova: určovacia žaloba, naliehavý právny záujem, procesná podmienka, účel naliehavého právneho záujmu, účel určovacej žaloby