Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Propuštění na rozcestí

Jiří Novák
  • Právník 9/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 881-896
  • Rubrika: Stati

Cílem článku je potvrdit tezi o dvou možných trvajících paralelních směrech judikatury Ústavního soudu týkající se institutu podmíněného propuštění podle § 88 trestního zákoníku. Analýzou dnes již bohaté judikatury článek ukáže jednotlivé rozpory, aby z nich mohl následně „syntézou“ určit, z jakých hodnotových a argumentačních pozic obě ucelená protichůdná pojetí vycházejí. Nadto článek upozorňuje na problémy, které jsou s takovou dvojkolejností judikatury spojeny právě v této oblasti práva, zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že tyto rozpory nebyly doposud v samotné judikatuře řádně reflektovány. Zaměřuje se přitom pouze na problémy na poli ústavního práva, zmíněné v uvedené judikatuře, vynechávaje tak celou řadu dalších problémů, s nimiž se potýká judikatura obecných soudů. Primárním cílem článku však není kriticky hodnotit obě pojetí a jejich případnou ústavněprávní argumentační převahu.

Klíčová slova: podmíněné propuštění, Ústavní soud ČR, judikatura, trest odnětí svobody, odsouzený, základní práva a svobody