Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Digitálne dôkazy v medzinárodnom trestnom práve

Michal Klenka
  • Právník 9/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 866-880
  • Rubrika: Stati

Článok sa venuje digitálnym dôkazom, ktoré začínajú prevládať, čo predstavuje nielen právne výzvy pre medzinárodné trestné súdnictvo. Cieľom predmetného článku je analyzovať existujúci právny rámec upravujúci dôkazy v medzinárodnom trestnom práve v kontexte použitia digitálnych dôkazov. Východiskom je primárne právna úprava Medzinárodného trestného súdu, ale neopomenuli sme ani ostatné medzinárodné trestné tribunály. Článok sa nielenže venuje samotnej definícii pojmu „digitálny dôkaz“, ale zaoberá sa aj pravidlami prípustnosti a vylúčenia dôkazov pred Medzinárodným trestným súdom (hlavne čl. 69 ods. 4 a ods. 7 Rímskeho štatútu), ako aj otázkami relevantnosti a prípustnosti dôkazov vo všeobecnosti. Rovnako predmetom skúmania je aj autentifikácia a spoľahlivosť digitálneho dôkazu, jeho dôkazná hodnota, a v neposlednom rade systém kontroly pôvodu digitálnych dôkazov. V závere nechýbajú ani určité úvahy o budúcnosti využívania digitálnych dôkazov a možným rizík, ktoré ich pripustenie a použitie v konaní pred súdom prináša.

Klíčová slova: digitálny dôkaz, medzinárodné trestné právo, prípustnosť a vylúčenie dôkazov, autentifik