Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Kvality pojmu zásada a jejich význam pro (pracovní) právo

Michal Blažek
  • Právník 7/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 654-680
  • Rubrika: Stati

Tento článek si klade za cíl vymezit jednotlivé kvality pojmu právní zásada a za pomoci tohoto kroku vymezit, za jakých podmínek lze prohlásit v právu se vyskytující jev za právní zásadu novou, respektive nově objevenou. Stať kriticky přistupuje k vybraným jevům z oblasti pracovního práva, jež jsou pojmenovávány jinými autory, a argumentuje, proč se o právní zásady nejedná, byť tak o nich sami autoři hovoří. Text poukazuje i na současné problémy pracovního práva, inspirován zejména kritikou obsaženou v zahraniční odborné literatuře, v českém pracovněprávním prostředí dosud přehlížené. Na základě této inspirace, ale zároveň i za pomocí deduktivní a induktivní metody použité vůči současné české pracovněprávní úpravě poukazuje na prostor (a nezbytnost) pro pojmenování nové zásady pracovního práva, která má vést k jeho větší realizaci a napomoci jeho dílčí problémy vyřešit. Dochází tak k reflexi recentního trvajícího faktického stavu, který je nejen autorem textu shledáván jako značně nevyhovující, kdy se zaměstnanci při nedodržování pravidel hry ze strany zaměstnavatelů v důležitých životních okamžicích obávají jít s nimi do střetu z důvodu obav o ztrátu zaměstnání nebo zhoršení pracovních podmínek, v důsledku čehož zůstává pracovněprávní hmotněprávní úprava obsažena toliko v právních normách, ale k realizaci ochrany v uspokojivé míře nedochází.

Klíčová slova: právní zásady, realizace práva, právní normy, zásady pracovního práva, ochrana zaměstnance