Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Pavlíček Václav – Jirásková Věra a kol. Ústavní právo a státověda. I. díl – Obecná státověda. 3. vydání. Praha: Leges, 2021, 522 s.

Jan Bárta
  • Právník 5/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 479-481
  • Rubrika: Recenze