Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Korupcia a (ne)účinnosť práva – konflikt normatívnych systémov?

Tomáš Gábriš
  • Právník 5/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 426-442
  • Rubrika: Stati

Je notorietou, že pojem „účinnosť práva“ má okrem svojho právnodogmatického rozmeru aj rozmer sociologický, v zmysle dodržiavania a efektivity právnych noriem. S tým úzko súvisí téma nedodržiavania práva, respektíve protiprávneho konania. Vo vzťahu k skúmanému problému korupčného správania ide v tomto príspevku na jednej strane o (ne)účinnosť právnej úpravy trestania korupcie, ale na druhej strane i samotná korupcia môže byť jedným z dôvodov praktickej neúčinnosti (nedodržiavania) práva. Príčinu, ale i riešenie oboch problémov možno hľadať v sociologickej a psychologickej rovine páchania trestných činov korupcie, ktoré v porovnaní s inými trestnými činmi vykazujú určité špecifiká.

Klíčová slova: korupcia, sociologická škola práva, psychológia, behaviorálna ekonómia, trestné právo, účinnosť práva