Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Opustenie nehnuteľnosti so zameraním sa na nedostatočne identifikovaných vlastníkov

Marek Maslák
  • Právník 11/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 1052-1062
  • Rubrika: Stati

Podľa § 1050 ods. 2 českého občianskeho zákonníka platí, že ak vlastník nevykonáva vlastnícke právo k nehnuteľnosti po dobu desiatich rokov, má sa za to, že nehnuteľnosť opustil. V prípade nedostatočne identifikovaných vlastníkov na toto ustanovenie nadväzuje § 65 českého katastrálneho zákona, ktorý upravuje proces šetrenia prípadov nedostatočne identifikovaných vlastníkov, pričom v § 65 ods. 9 ustanovuje, že ak sa vlastníka nepodarí zistiť, hľadí sa na vec ako na opustenú, ak uplynie lehota ustanovená občianskym zákonníkom. V predkladanom príspevku sa autor venuje dopadom § 1050 ods. 2 občianskeho zákonníka v spojitosti § 65 katastrálneho zákona, zamýšľa sa nad ich súladnosťou s ochranou vlastníckeho práva ako základného ľudského práva, pričom poukáže aj na slovenský príklad riešenia otázky nedostatočne identifikovaných vlastníkov v minulosti.

Klíčová slova: nedostatočne identifikovaný vlastník, nezistený vlastník, vlastnícke právo, zánik vlastníctva, opustenie veci