Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K mezinárodněprávním účinkům porušení vnitrostátních pravidel v oblasti odstoupení od mezinárodních smluv Habilitační přednáška

Ondřej Svaček
  • Právník 1/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 64-70
  • Rubrika: Stati

Předkládaný text se věnuje problematice porušení vnitrostátního práva v oblasti odstoupení od mezinárodních smluv a odpovídá na otázku, zda je možné dovolávat se porušení tohoto práva jako důvodu mezinárodněprávní neplatnosti a neúčinnosti odstoupení od mezinárodní smlouvy obdobně jako v případě porušení vnitrostátního práva týkajícího se oprávnění uzavírat smlouvy dle čl. 46 Vídeňské úmluvy o smluvním právu.

Klíčová slova: odstoupení, mezinárodní smlouva, porušení vnitrostátního práva, mezinárodněprávní účinky