Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Lloyd vs. Google aneb spočívá v prostém zásahu do informačního soukromí člověka škodlivý následek a musí být takový zásah vždy škodlivý?

Jakub Vostoupal
  • Právník 6/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 550-560
  • Rubrika: Stati

Článek rozebírá aktuální rozhodnutí anglických soudů ve věci Lloyd vs. Google. Úvodní část je věnována krátkému představení problematiky soukromí a souvisejících pojmů, včetně stručného rozebrání potenciálních následků zásahu do soukromí. Po položení alespoň základního teoretického rámce jsou v článku kriticky rozebrána všechna rozhodnutí se zaměřením na zodpovězení otázky „zda v prostém zásahu do informačního soukromí člověka spočívá škodlivý následek“. V závěru se pak autor zaměřuje na argument kontextu, kterého se dovolával prvoinstanční soud, a představí dva scénáře, které mají potenciál tento argument podpořit.

Klíčová slova: soukromí, ochrana osobních údajů, zásah do soukromí, kybernetická bezpečnost