Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Teória spravodlivej vojny Francisca de Vitoriu

Peter Vyšný
  • Právník 9/2021
  • Ročník: 160
  • Strany: 759-778
  • Rubrika: Stati

Štúdia sa zaoberá teóriou spravodlivej vojny Francisca de Vitoriu. Skúmaná teória je komplexná, pričom sa venuje ius ad bellum, ius in bello i (v menšej miere) ius post bellum. Teória sa vyznačuje úsilím jej autora presadiť chápanie vojny ako prostriedku ultima ratio riešenia medzištátnych konfliktov, ako aj dosiahnuť, aby sa vojna viedla efektívne, disciplinovane, iba v nevyhnutne potrebnom rozsahu a iba tak dlho, ako je skutočne potrebné, ako aj humánne. Pre Vitoriu bola vojna spravodlivou, ak ju viedla legitímna autorita (vládca štátu, ktorý utrpel ujmu), ak na ňu preukázateľne existoval spravodlivý dôvod (iusta causa; ujma spôsobená jedným štátom inému štátu) a ak sa viedla so správnym úmyslom (primerané potrestanie nepriateľa za spôsobenie ujmy), ako aj správnym spôsobom, t. j. v súlade s určitými pravidlami, respektíve obmedzeniami.

Klíčová slova: Francisco de Vitoria, spravodlivá vojna, ius ad bellum, iusta causa, ius in bello, ius post bellum