Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Věk práv? Lidské povinnosti ve světle Kantovy filozofie

Olga Rosenkranzová
  • Právník 7/2021
  • Ročník: 160
  • Strany: 525-548
  • Rubrika: Stati

Věk práv vystřídal věk proporcionality. Lidská důstojnost je nejvyšší absolutní hodnota, z níž se odvozují ostatní základní práva. Absolutní teorie lidské důstojnosti vychází z Kantova konceptu důstojnosti rozumných bytostí. Co když ale Kantův koncept důstojnosti je více spojen s povinnostmi, než s právy? Jak se kantovská deontologie snoubí s proporcionalitou relativizující základní práva? Článek analyzuje Kantovo pojetí povinnosti v Právní nauce v kontextu pojmu důstojnosti v Základech metafyziky mravů a v Nauce o ctnostech a sleduje vývoj odlišné filozofické intepretace v současné lidskoprávní diskusi.

Klíčová slova: lidská práva, právní a morální povinnost, lidská důstojnost, Immanuel Kant, proporcionalita, Norberto Bobbio