Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Finanční právo a finanční věda

Radim Boháč
  • Právník 11/2021
  • Ročník: 160
  • Strany: 963-971
  • Rubrika: Příspěvky k budoucnosti oboru

Článek není klasickým odborným článkem, ale vychází z přednášek přednesených před Vědeckou radou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Vědeckou radou Univerzity Karlovy v řízení ke jmenování profesorem. Tyto přednášky se v souladu s vysokoškolským zákonem zabývaly finančním právem a finanční vědou, a to čtyřmi oblastmi: 1) samotným oborem finančního práva a finanční vědy, 2) vědeckou činností v tomto oboru, 3) výukou a pedagogickou činností v tomto oboru a 4) tzv. třetí rolí tohoto oboru. V uvedených oblastech docházím k těmto závěrům: 1) Obor finančního práva a finanční vědy jako etablovaný právní vědní obor, jehož předmětem je regulace zvláště veřejných financí, má mezi právními vědními obory své nezastupitelné místo. 2) Před finančním právem je řada úkolů, které je potřeba řešit, například změna obsahu a způsobu přijímání rozpočtových a daňových zákonů s tím, že vědecká činnost v oboru však bude vždy ovlivněna vnějšími vlivy. 3) Při výuce finančního práva je třeba klást důraz na to, aby studenti získali vyvážený soubor znalostí, dovedností a schopností, a to především formou interaktivních seminářů. 4) Je třeba rozvíjet tzv. třetí roli oboru, a to zejména pokud jde o finanční gramotnost.

Klíčová slova: finanční právo, finanční věda, vědecká činnost, pedagogická činnost, třetí role