Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Európske osvedčenie o dedičstve a prepis vlastníctva k zdedenej nehnuteľnosti

Ľuboslav Sisák
  • Právník 10/2021
  • Ročník: 160
  • Strany: 854-870
  • Rubrika: Stati

Príspevok je tematicky zameraný na medzinárodné dedičské právo. Venuje sa teoretickým a praktickým problémom, ktoré vznikajú pri uplatňovaní európskych osvedčení o dedičstve (EOD) vydaných nemeckými súdmi pre účely prepisu vlastníckeho práva k zdedeným nehnuteľnostiam v registroch niektorých členských štátov Európske únie. Príspevok chce byť prínosom v niekoľkých smeroch. Jednak ponúka prehľad o tom, ako sa s rovnakým problémom stelesneným v nemeckých EOD vysporiadavajú Česko, Rakúsko a Slovensko. Aj s pomocou tejto komparácie je naším hlavným cieľom prezentovať vlastný názor na riešenie abstrahovaných ťažkostí. Nielen teoretického, ale aj praktického významu môže byť úvaha o možnostiach predloženia prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru Európskej únie ohľadom analyzovanej právnej otázky zo strany slovenského súdu.

Klíčová slova: európske osvedčenie o dedičstve, obsah európskeho osvedčenia o dedičstve, zdedené nehnuteľnosti, register nehnuteľností, prejudiciálna otázka