Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Návrh úpravy směnečného rozkazního řízení ve věcném záměru civilního řádu soudního

Radim Chalupa
  • Právník 1/2021
  • Ročník: 160
  • Strany: 21-50
  • Rubrika: Stati

Autor vstupuje do diskuse vyvolané zásadním počinem v rekodifikačním procesu civilního sporného řízení, jímž je vypracování věcného záměru civilního řádu soudního. Předmětem stati je hodnocení výseče návrhu nové podoby civilního procesního kodexu, jež reguluje specifické zkrácené řízení určené pro uplatnění směnečných (a šekových) nároků. Východiskem je srovnání současné právní úpravy směnečného rozkazního řízení a úpravy obsažené ve věcném záměru civilního řádu soudního, jež vyúsťuje v závěr, že navzdory odlišnému znění věcného záměru se jedná o návrh obsahově téměř shodný se stávající úpravou. Autor kritizuje v pojednání krok autorů návrhu nové podoby civilněprocesního kodexu spočívající v recepci aktuální přežité a právu na spravedlivý proces odporující úpravy uplatnění směnečných nároků v rozkazním řízení. Na podporu uvedeného kritického postoje k převzetí právního režimu směnečného rozkazního řízení, jenž je obsažen v občanském soudním řádu, autor předkládá analýzu chybné koncepce a problémových aspektů současné právní úpravy a tím i (s ohledem na zamýšlenou recepci úpravy) právní úpravy navrhované. Kritickou analýzu aktuální (a tím i nově navržené) právní úpravy rozkazní podoby řízení vytvořené pro uplatnění směnečných nároků autor doplňuje rozsáhlým exkursem do rakouské úpravy směnečného příkazního řízení a stručným popisem procesní úpravy uplatnění směnečných nároků v německém civilním řízení. Kritika navržené právní úpravy vyúsťuje v úvahy de lege ferenda představené v podobě návrhu pravidel, na nichž by funkční regulace směnečného rozkazního řízení měla být vybudována.

Klíčová slova: směnečné rozkazní řízení, věcný záměr civilního řádu soudního, námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu, koncentrace řízení, projednání směnečného nároku