Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Rozluka pred rozvodom a otázky všeobecnej časti medzinárodného práva súkromného na príklade prejudiciálneho konania vo veci C-249/19

Ľuboslav Sisák
  • Právník 11/2020
  • Ročník: 159
  • Strany: 833-868
  • Rubrika: Stati

Predmetom príspevku sú niektoré otázky všeobecnej časti medzinárodného práva súkromného spojené s problematikou povinnej rozluky pred rozvodom. Ako modelový prípad pre skúmanie týchto otázok používame prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom Európskej únie (ďalej „Súdny dvor“) vo veci C-249/19 týkajúcej sa výkladu nariadenia Rím III. Kolízne normy daného predpisu doviedli rumunské súdy v rámci istého rozvodového konania k použitiu talianskeho práva. To podmieňuje rozvod manželstva predchádzajúcou rozlukou stanovenou alebo nariadenou súdom, ktorá je rumunskému právu v tejto podobe neznáma. V rámci načrtnutého kontextu sa zaoberáme predovšetkým kvalifikačným problémom, výhradou verejného poriadku, inštitútom adaptácie a právnou analógiou. Zároveň reagujeme na návrhy generálneho advokáta prednesené v rozoberanej veci a rozsudok Súdneho dvora.

Klíčová slova: rozluka, rozvod, talianske právo, rumunské právo, výhrada verejného poriadku, adaptácia, kvalifikácia, analógia, výklad práva EÚ, právomoc Súdneho dvora