Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zásada subsidiarity a zásada proporcionality pri prijímaní nariadenia o Európskej prokuratúre

Andrej Beleš
  • Právník 5/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 456-471
  • Rubrika: Stati

V predkladanom článku sa autor zameriava na skúmanie súladu nariadenia o Európskej prokuratúre so zásadami subsidiarity a proporcionality. Autor skúma jednotlivé argumenty, ktoré podporovali súlad návrhu tohto nariadenia s uvedenými zásadami, a uvádza k tomu protiargumenty. Predkladaný článok je príspevkom k diskusii o nevyhnutnosti zriadenia Európskej prokuratúry, o šírke jej pôsobnosti a ďalších právnych otázkach, ktorých riešenie bude potrebné nájsť.

Klíčová slova: Európska prokuratúra, subsidiarita, proporcionalita